Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
Ngày cập nhật 09/07/2018
Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020.
Để triển khai kịp thời, hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh, ngày 07/7/2018, UBND tỉnh có Công văn số 4899/UBND-NN gửi các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị triển khai Chương trình OCOP, hội nghị triển khai công tác chuyên môn. Công tác thông tin tuyên truyền phải quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, nhiệm vụ giải pháp của Chương trình, đảm bảo có sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương và người dân - chủ thể thực hiện của Chương trình; chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực cần thiết để tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2018-2020.
3. Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả điều tra, khảo sát dữ liệu thông tin OCOP sơ bộ năm 2017; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, đơn vị liên quan rà soát các nhóm ngành hàng, trong đó, ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng chủ lực, có lợi thế của mỗi địa phương và phát triển du lịch dịch vụ ở nông thôn; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng “Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020” theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.
4. Các nội dung, nhiệm vụ triển khai Chương trình OCOP năm 2018:
a) Các nội dung, nhiệm vụ:

TT

Nội dung, nhiệm vụ

Tiến độ thực hiện

1

Tổ chức Hội nghị phổ biến Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm

Quý III/2018

2

Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020

Quý IV/2018

3

Tuyên truyền thông tin về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Quý III và

 Quý IV/2018

4

Tổ chức gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của tỉnh tại các hoạt động xúc tiến thương mại do Trung ương và các tỉnh thành tổ chức

Từ Quý III/2018 (thời gian cụ thể tùy thuộc hoạt động xúc tiến thương mại tham gia)

5

Tổ chức đoàn công tác tham gia Hội nghị, Hội thảo do Trung ương tổ chức về triển khai chương trình OCOP hoặc tham quan học tập kinh nghiệm

Từ Quý III/2018

(thời gian cụ thể theo Trung ương tổ chức/Kế hoạch tham quan)

b) Nguồn vốn: Từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 đã được thông báo Chi cục Phát triển nông thôn (nội dung, khái toán kinh phí kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.303.881
Truy cập hiện tại 6.810 khách