Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện ở những nơi có điều kiện theo quy định từ Quý III năm 2018
Ngày cập nhật 31/05/2018
Đó là một trong những nội dung thực hiện của Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
 

Theo đó, về tổ chức, sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước

a) Kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo 02 phương án:
- Thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung.
- Thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung. 
(Thời gian thực hiện từ Quý III năm 2018 và hoàn thành sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương).
b) Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có điều kiện theo quy định (Thực hiện từ Quý III năm 2018).
c) Sắp xếp tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (Thời gian thực hiện sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương).
d) Sắp xếp tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (Thời gian thực hiện sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương).
đ) Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc và trực thuộc của các sở, ban, ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao (Thời gian thực hiện từ Quý III năm 2018 và hoàn thành sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương).
e) Sắp xếp số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa ở cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định khung của Trung ương (Thời gian thực hiện từ Quý III năm 2018 và hoàn thành sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương).
g) Thường xuyên rà soát, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh (Thời gian thực hiện từ Quý II năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).
h) Rà soát, sắp xếp, giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách (Thời gian thực hiện từ Quý III  năm 2018 và hoàn thành trong Quý IV năm 2018).
i) Rà soát, kiện toàn các tổ chức Hội; thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao (Thời gian thực hiện từ Quý III năm 2018 và hoàn thành trong Quý I năm 2019).
k) Xây dựng quy định về cơ chế, chính sách thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ (Thời gian thực hiện từ Quý IV năm 2018 và hoàn thành Quý II năm 2019).
l) Thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương khi có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Trung ương. (Thời gian thực hiện từ Quý IV năm 2018  và hoàn thành sau khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương).
m) Đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng, sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, chống lãng phí, góp phần tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế (Thời gian thực hiện từ Quý IV năm 2018).
n) Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định (Thời gian thực hiện từ Quý IV năm 2018 và hoàn thành trong Quý IV năm 2019).
o) Thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn ở những nơi có điều kiện (Thời gian thực hiện từ năm 2020).
q) Thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Thực hiện sau khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương).
r) Sơ kết và tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố (Thời gian thực hiện từ Quý IV năm 2018 và hoàn thành trong Quý IV năm 2019).
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.260
Truy cập hiện tại 490 khách