Tìm kiếm
28 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/10/2017

Ngày 26/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm nhập các thủ tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm niêm yết, công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Với 28 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong 03 lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm: Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (05 thủ tục hành chính); Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (19 thủ tục hành chính); Lĩnh vực đấu thầu (04 thủ tục hành chính)

 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 508 khách