Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND THỊ XÃ NĂM 2017
Ngày cập nhật 10/01/2017

 

 

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

I

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

 1.  

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ quý II năm 2017

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 (trong đó bao gồm tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm)

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND thị xã 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

Văn phòng HĐND&UBND

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2017

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2017

Thanh tra

Công an thị xã TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017

Thanh tra

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Chi cục Thi hành án

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý III

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  KT-XH năm 2017 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2017 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2018

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch XDCB năm 2017 và phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2018

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2018

Văn phòng HĐND&UBND

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thanh tra

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thanh tra

TCKH, Công an thị xã

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018

Chi cục

 Thi hành án

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

 1.  

Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp cuối năm 2017

Văn phòng HĐND&UBND

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Báo cáo

II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRONG NĂM 2017

 1.  

Chương trình phát triển dịch vụ

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị

QLĐT

TC-KH, TNMT, UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia

TC-KH

GD&ĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chương trình cải cách hành chính

Nội vụ

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

III

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND THỊ XÃ

 1.  

Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Nội vụ

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Đề án

 1.  

Chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Chương trình

 1.  

Kế hoạch đầu tư công trung hạn

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Kế hoạch

IV

CÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHỈ THỊ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

 

Về quy hoạch, phát triển đô thị

 1.  

Kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Thuỷ Phương

Ban ĐT&XD

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Quy hoạch

 1.  

Điều chỉnh quy hoạch làng nghề Thủy Lương

Kinh tế

QLĐT, TNMT, UBND phường Thủy Lương

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Quy hoạch

 1.  

Quy hoạch phân khu
 tỷ lệ 1/2000 phường Thủy Dương, Thủy Phương

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Quy hoạch

 1.  

Quy hoạch phân khu Công viên hồ Ba Cửa

Ban ĐT&XD

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Quy hoạch

 1.  

Quy hoạch chung nghĩa trang vùng huyện

QLĐT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý IV

Quy hoạch

 

Lĩnh vực Kinh tế

 1.  

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2017

Kinh tế

TC-KH, các đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ngành trồng trọt

Kinh tế

Trạm khuyến Nông - Lâm - Ngư

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch xây dựng mô hình Cánh đồng lớn

Kinh tế

Trạm khuyến Nông - Lâm - Ngư

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch tổ chức sản xuất thử một số giống lúa mới có chất lượng cao

Kinh tế

Các HTXNN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ sản xuất rau quả theo hướng an toàn tại HTXNN Thủy Dương, Thủy Châu

Kinh tế

UBND phường Thủy Dương, Thủy Châu và HTXNN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng năm 2017

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ Chương trình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn

Kinh tế

Trạm khuyến Nông - Lâm - Ngư

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2017

Kinh tế

UBND các xã, phường, các HTXNN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ phát triển Mô hình trồng chè an toàn

Kinh tế

UBND các xã Dương Hòa, Phú Sơn, Thủy Bằng

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ phát triển cây Hồ tiêu

Kinh tế

UBND các xã Dương Hòa, Phú Sơn, Thủy Bằng

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch Huấn luyện nông dân kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn (Vietgap)

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 1 vụ năm 2017

Kinh tế

UBND các xã Dương Hòa, Phú Sơn, Thủy Bằng

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ cải tạo, phục tráng cây Thanh trà, phát triển mở rộng mô hình sản xuất theo tiêu chí cánh đồng lớn

Kinh tế

UBND các xã Dương Hòa, Phú Sơn, Thủy Bằng

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch phát triển đàn lợn giống tỷ lệ nạc cao 2017-2020

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hoạt động khuyến công năm 2017

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch Tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Kinh tế

Trạm Thú y

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ năm 2017

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch tổ chức Chương trình bán hàng bình ổn thị trường năm 2017

Kinh tế

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Công tác PCTT-TKCN năm 2017

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chỉ thị tăng cường công tác an toàn điện

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Quy hoạch thủy lợi thị xã Hương Thủy đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Kinh tế

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý III

Đề án

 

Tài chính- Ngân sách- Đầu tư

 1.  

Kế hoạch hưởng ứng hoạt động “Năm Doanh nghiệp năm 2017”

TCKH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch khai thác, bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017

Trung tâm PTQĐ

TCKH, TNMT, QLĐT, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018

TC-KH

 

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Quyết định

 1.  

Kế hoạch đầu tư công năm 2018

TC-KH

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý IV

Kế hoạch

 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 1.  

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy năm 2020

TNMT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 

 1.  

Kế hoạch Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thị xã Hương Thủy năm 2017

TNMT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã năm 2017

TNMT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

TNMT

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Quý IV

Kế hoạch

 

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1.  

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

VH-TT

Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm VHTT-TT,  Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Cả năm

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch tổ chức đua Trải đầu Xuân

VH-TT

UBND phường Thủy Phương, Thủy Châu

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

VH-TT

UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch kiểm tra công tác gia đình năm 2017

VH-TT

UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Quyết định công nhận các đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2017

VH-TT

UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I, IV

Quyết định

 1.  

Kế hoạch phổ cập giáo dục các cấp học năm 2017

GD&ĐT

Trung tâm GDNN-GDTX

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017

GD&ĐT

TC-KH, Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững thị xã Hương Thủy giai đoạn 2016-2020

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Giao chỉ tiêu giải quyết việc làm và chỉ tiêu đào tạo nghề cho các xã, phường

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Quyết định

 1.  

Kế hoạch triển khai công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề năm 2017

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch kiểm tra tuần lễ An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ trên địa bàn thị xã

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch hoạt động công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thị xã

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch phòng chống dịch năm 2017

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch đảm bảo Vệ sinh An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2017

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch tổ chức thi gia đình hạnh phúc năm 2017

VH-TT

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch kiểm tra Hạ tầng thông tin trạm BTS trên địa bàn

QLĐT

VH-TT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch quy mô trường, lớp, học sinh năm học 2017-2018

GD&ĐT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Quyết định

 1.  

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch đưa đoàn chính sách có công đi điều dưỡng tại Hội An, Quảng Nam

LĐ-TB&XH

 

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch triển khai công tác Bảo hiểm y tế toàn dân

Y tế

BHXH

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch kiểm tra công tác hành nghề Y – Dược tư nhân năm 2017

Y tế

Trung tâm Y tế và các ngành liên quan

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch tổ chức tháng hành động quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm

Y tế

Trung tâm Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý II

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018

GD&ĐT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2016-2017

Nội vụ

GD&ĐT

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý III

Quyết định

 1.  

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

LĐ-TB&XH

Các ngành liên quan

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch Tổ chức Tết trung thu cho trẻ em

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch kiểm tra công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm tết Trung thu

Y tế

Trung tâm Y tế và các ngành liên quan

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018

GD&ĐT

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn

VH-TT

UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch kiểm tra công tác văn hóa thông tin năm 2017

VH-TT

UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017

LĐ-TB&XH

UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý IV

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn Vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên đán và Mùa Lễ hội

Y tế

Trung tâm Y tế và các ngành liên quan

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý IV

Kế hoạch

 

Lĩnh vực nội chính

 1.  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Quyết định

 1.  

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật , kỷ cương các cơ quan hành chính các cấp

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND thị xã

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND thị xã

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Chỉ thị

 1.  

Công tác Thanh niên năm 2017

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND thị xã

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Chỉ thị tăng cường công tác Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã Hương Thủy

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND thị xã

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Chỉ thị

 1.  

ChỈ thị phát động phong trào thi đua “cả nước xây dựng nông thôn mới”

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Đỗ Xuân Giao

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính

Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý I

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp

Tư pháp

UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý III

Kế hoạch

 1.  

Kế hoạch tổ chức tập huấn Thi đua khen thưởng năm 2017

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Quý II

Kế hoạch

                   

 

 

Thanh Đoàn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.994.756
Truy cập hiện tại 1.209 khách