Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 60/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/10/2016

Ngày 04/10/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã có Công văn số 1308/SNNPTNT-CCTS về hướng dẫn thực hiện Quyết định 60/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, để việc thực hiện nuôi cá lồng, bè theo quy định có hiệu quả và bền vững; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế; UBND các xã/phường/thị trấn có nuôi cá lồng, bè phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức, các đoàn thể để tổ chức tuyên truyền, quán triệt và vận động người dân chấp hành nghiêm Quyết định này.
- Chỉ đạo UBND các xã/phường/thị trấn tổ chức thống kê, rà soát, tiến hành quy hoạch chi tiết và thực hiện quy hoạch vùng nuôi cá lồng, bè trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố theo quy định.
- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện/phòng Kinh tế thị xã, thành phố chủ trì kiểm tra điều kiện để UBND các xã/phường/thị trấn chấp thuận cơ sở nuôi đủ điều kiện mặt nước và cơ sở trang thiết bị nuôi cá lồng, bè (có phụ lục đính kèm Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND).
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phổ biến nội dung của Quyết định 60/2016/QĐ-UBND đến từng cơ sở nuôi.
- Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc nuôi cá lồng, bè đảm bảo các quy định của pháp luật. Xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.
2. Thực hiện Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND cần lưu ý một các nội dung sau:
2.1.  Đối với các tổ chức, cá nhân đã nuôi cá, lồng bè cần tiến hành bổ sung hồ sơ cho UBND các xã/phường/thị trấn báo cáo phòng Nông Nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế, tổ chức đánh giá điều kiện nuôi cá lồng, bè.
2.2. Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nuôi cá lồng bè trên địa bàn Tỉnh cần tiến hành các bước sau:
- Cở sở nuôi cá lồng, bè phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi thủy sản, nằm trong phân vùng mặt nước được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
- Có quyền sử dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản theo quy định hiện hành, có một trong ba loại giấy tờ sau:
+ Quyết định giao, cho thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
+ Hợp đồng thuê quyền sử dụng mặt nước cho nuôi trồng thủy sản có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi có mặt nước và còn hiệu lực ít nhất 2 năm.
+ Có văn bản cho phép nuôi cá lồng của cơ quan có thẩm quyền của địa phương.
- Đăng ký tại UBND xã/phường/thị trấn và được cơ quan chuyên môn cấp huyện/thị xã/thành phố (phòng Nông nghiệpvà PTNT/Kinh tế) kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với cơ sở nuôi cá lồng, bè; được UBND xã/phường/thị trấn chấp thuận cho nuôi trên cơ sở kết luận của biên bản kiểm tra đủ điều kiện.
- Cam kết bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định hiện hành.
Khuyến khích các tổ chức cá nhân nuôi cá lồng, bè tham gia vào Chi hội nghề cá, tổ chức cộng đồng tại địa phương.
 

Anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 685 khách