Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2024
Ngày cập nhật 06/05/2024

Căn cứ Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND thị xã về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy; Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành Chương trình công tác quý II năm 2024 với các nội dung chính sau:

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

I

BÁO CÁO, KẾ HOẠCH ĐỊNH KỲ

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024

TC-KH

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Báo cáo

 

2

Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2024

TC-KH

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Báo cáo

 

3

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2024

Văn phòng HĐND&UBND

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Báo cáo

 

4

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Văn Cường

Báo cáo

 

5

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023

TC-KH

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Văn Cường

Báo cáo

 

6

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khoá VII

Văn phòng HĐND&UBND

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Báo cáo

 

7

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024

Thanh tra

Công an thị xã TCKH Đội QLTT số 3

Đ/c Lê Văn Cường

Báo cáo

 

8

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2024

Thanh tra

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Báo cáo

 

II

CÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHỈ THỊ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

 

Về quy hoạch, phát triển đô thị

1

Quy hoạch chi tiết khu dân cư phường Thủy Dương

Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã

Các Sở, phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

 

2

Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Thủy Phương 2

Nhà Đầu tư

Các Sở, phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

 

3

Quy hoạch chi tiết Khu văn hóa thể thao

Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã

Các phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

 

4

Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị xã mới

Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã

Các Sở, phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

 

5

Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Thanh Lam

Nhà Đầu tư

Các phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

 

6

Chương trình phát triển đô thị thị xã Hương Thủy đến năm 2025

QLĐT

Các Sở, phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

 

7

Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Hương Thủy

QLĐT

Các Sở, phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

 

8

Quy hoạch nông thôn mới xã Dương Hòa

UBND xã Dương Hòa

Các phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Ngô Văn Vinh

Quyết định

 

9

Quy hoạch phân khu khu vực xã Thủy Tân

QLĐT

Các Sở, phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

Quý I chuyển sang

10

Quy hoạch phân khu khu vực xã Thủy Phù

QLĐT

Các Sở, phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

Quý I chuyển sang

11

Quy hoạch phân khu khu vực xã Phú Sơn

QLĐT

Các Sở, phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

Quý I chuyển sang

12

Quy hoạch phân khu khu vực xã Thủy Thanh

QLĐT

Các Sở, phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

Quý I chuyển sang

13

Quy hoạch phân khu khu vực phường Phú Bài

QLĐT

Các Sở, phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

Quý I chuyển sang

14

Quy hoạch phân khu khu vực phường Thủy Châu

QLĐT

Các Sở, phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

Quý I chuyển sang

15

Quy hoạch chi tiết khu dân cư và tái định cư đường Tố Hữu đi sân bay Phú Bài

TTPTQĐ

Các Sở, phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

Quý I chuyển sang

16

Quy hoạch chi tiết Khu văn hóa thể thao

Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã

Các phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

Quý I chuyển sang

 

Lĩnh vực Kinh tế

 

Kế hoạch xây dựng chợ văn minh thương mại năm 2024

Kinh tế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Ngô Văn Vinh

Kế hoạch

 

 

Tài chính - Ngân sách - Đầu tư

1

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

TC-KH

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Kế hoạch

 

2

Xây dựng kế hoạch thẩm định định giá cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường trong năm 2024

TC-KH

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Kế hoạch

 

3

Công khai số liệu quyết toán năm 2023

TC-KH

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

 

 

 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

1

Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn năm 2024

TN&MT

Các phòng, ban địa phương có liên quan

Đ/c Ngô Văn Vinh

Kế hoạch

Quý I chuyển sang

2

Kế hoạch Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã

TN&MT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Kế hoạch

Quý I chuyển sang

3

Quyết định Thành lập đoàm kiểm tra công tác BVMT thị xã

TN&MT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Quyết định

 

 

Văn hóa - Thông tin - Thể thao

1

Triển khai Nghị Quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài quần thể di tích cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 

 VH&TT

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

Quý I chuyển sang

2

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật thị xã Hương Thủy

 VH&TT

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

Quý I chuyển sang

3

Kế hoạch Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2024

 VH&TT

UBND các xã, phường; Trung tâm VHTT-TT

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

4

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình "Festival Huế  bốn mùa - 2024"

 VH&TT

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

5

Kế hoạch tổ chức xây dựng phường đạt chuẩn Đô thị văn minh

 VH&TT

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

6

Kế hoạch Tổ chức Giải chạy Half Marathon thị xã Hương Thủy lần thứ I, năm 2024

 VH&TT

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

 

Giáo dục và Đào tạo

1

Kế hoạch Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024

 GD&ĐT

Văn phòng UBND thị xã

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

Quý I chuyển sang

2

Quyết định giao chỉ tiêu phát triển quy mô trường, lớp, học sinh năm học 2024-2025

 GD&ĐT

Văn phòng UBND thị xã, Phòng TC-KH, Phòng Nội Vụ

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Quyết định

 

3

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2024-2025

 GD&ĐT

Văn phòng UBND thị xã, Phòng TC-KH, Phòng Nội Vụ

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Quyết định

 

 

Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Kế hoạch phòng, chống cai nghiện  và quản lý sau cai nghiện đối với người nghiện ma túy trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2024

 LĐTBXH

UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

2

Triển khai phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2024

LĐTBXH

UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

3

Thực hiện công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2024

LĐTBXH

UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

4

Thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

LĐTBXH

UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

5

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024

LĐTBXH

UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

6

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2024

LĐTBXH

UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

7

Tổ chức tháng Hành động vì trẻ em năm 2024

LĐTBXH

UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

8

Tổ chức Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ

LĐTBXH

Văn phòng HĐND-UBND

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

9

Tổ chức đưa đoàn người có công đi điều dưỡng ngoại tỉnh

 LĐTBXH

UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

 

Y tế

1

Triển khai “Tháng hành động về an toàn thực phẩm” năm 2024.

Văn phòng HĐND&UBND

Trung tâm Y tế; các đơn vị liên quan

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

Kế hoạch

 

 

Lĩnh vực Nội chính

 

Nội vụ

 

 

 

 

 

1

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn thị xã năm 2024

Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Văn Cường

Chỉ thị

 

2

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2024

Nội vụ

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Văn Cường

Kế hoạch

 

3

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2024

Nội vụ

Phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Văn Cường

Kế hoạch

 

 

Tư pháp

1

Kiểm tra công tác Tư Pháp

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Văn Vinh

Kế hoạch

 

2

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Văn Vinh

Quyết định

 

3

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Văn Cường

Báo cáo

 

4

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Văn Cường

Báo cáo

 

5

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Văn Vinh

Báo cáo

 

6

Tình hình thực hiện việc nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật B1

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Văn Cường

Báo cáo

 

7

Công tác bồi thường nhà nước

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Văn Vinh

Báo cáo

 

8

Kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VPQPPL

Tư pháp

Các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường

Đ/c Lê Văn Cường

Báo cáo

 

9

Kết quả kiểm tra công tác Tư pháp

Tư pháp

UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Văn Vinh

Báo cáo

 

10

Tổ chức ngày pháp luật năm 2024

Tư pháp

UBND các xã, phường

Đ/c Ngô Văn Vinh

Báo cáo

 

Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã./.

 

Hải Ý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.473
Truy cập hiện tại 6.190 khách