Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Hƣơng Thủy
Ngày cập nhật 04/04/2023
Căn cứ Điều 48 Luật đất đai năm 2013 được sửa đổi tại khoản 1 Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Để đảm bảo quy định của pháp luật về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất, UBND thị xã công bố công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Hương Thủy gồm:
- Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Danh mục các công trình sử dụng đất.
2. Địa điểm công khai:
- Tại trụ sở UBND thị xã Hương Thủy; trên cổng thông tin điện tử thị xã Hương Thủy; Trụ sở UBND các xã, phường (công bố, công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất có liên quan đến xã, phường).
- Văn phòng HĐND&UBND công bố công khai toàn bộ tài liệu về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Hương Thủy được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên mạng thông tin Quản lý Nhà nước tại địa chỉ:
(https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn)
3. Về thời gian: Việc công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Hương Thủy được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.
 
Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.681
Truy cập hiện tại 1.127 khách