Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
Ngày cập nhật 15/03/2023
Những năm qua, công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh được các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc; đảm bảo thi hành nghiêm các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia của cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người đang chấp hành án tại cộng đồng, người chấp hành xong án phát tù tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tình trạng tái phạm tội, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, ngày 13/3/2023, UBND tỉnh có Chỉ thị số 04/CT-UBND về Tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng 
 
Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật. 
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân; quản lý người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm soát, giáo dục người chấp hành án phạt quản chế.
Chỉ đạo tăng cường các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù; tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người có quá khứ lầm lỗi tại địa phương học nghề, tìm việc làm, hòa nhập và ổn định cuộc sống.
2. Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc lực lượng thi hành án hình sự thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thi hành án hình sự; bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự.
Chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức thi hành bản án, quyết định thi hành án hình sự nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người chấp hành án.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Nghị định 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.
Tăng cường tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Công an cấp xã để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, kỹ năng trong tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng, người trong diện tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật.
3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, Đồn Biên phòng trực thuộc thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh các cơ chế chính sách để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề tích cực tham gia công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hóa nhập cộng đồng. 
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận, hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã triển khai, thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và các đối tượng chính sách khác ở địa phương. 
Triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho số phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện. 
5. Sở Thông tin và Truyền Thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thi hành án hình sự, Nghị định số 49/NĐ-CP trong các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, chú trọng tuyên truyền các mô hình, cá nhân tiêu biểu có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.
6. Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình xóa án tích và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định cho người chấp hành xong án phạt tù.
7. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện để hỗ trợ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, tạo việc làm theo quy định của pháp luật 
8. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí cho hoạt động thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng theo đúng quy định.
9. Sở Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong chỉ đạo, hướng dẫn việc cung cấp hồ sơ bệnh án để đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các cấp chính quyền tích cực tuyên truyền Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 49/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác về thi hành án hình sự nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người có quá khứ lầm lỗi tìm việc làm, ổn định cuộc sống. Tích cực giám sát các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trong thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
11. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo việc chuyển giao bản án, quyết định thi hành án hình sự và các tài liệu khác cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của Luật Thi hành án hình sự; chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết theo thẩm quyền theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp quy có liên quan về việc đưa người vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.
12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường kiểm sát và chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện thực hiện việc kiểm sát thi hành án hình sự theo quy định đối với các cấp, các ngành, kịp thời ban hành các kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu nhằm chấn chỉnh hoạt động thi hành án hình sự đi vào nề nếp, đúng quy định.
Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp, triển khai thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả thực hiện trước ngày 10/12 hàng năm.  
Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo đúng quy định./.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.001.192
Truy cập hiện tại 293 khách