Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/03/2022

Với mục tiêu cùng với cả nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng...  Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người. Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh có Kế hoạch số 109/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và giải pháp sau:

a) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa:
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh về vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; văn hóa thực sự đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên hệ thống cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và các địa phương. Tăng cường, đa dạng hóa, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị văn hóa, đạo đức, lối sống cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
- Phát huy những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng.
- Chú trọng công tác quản lý thông tin trên mạng internet, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên.
b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa:
- Rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho lĩnh vực văn hóa của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị để thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn hoá, nghệ thuật, truyền dạy di sản trong cộng đồng, đồng thời phát triển sâu rộng hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa; tiếp tục phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý về văn hóa cho các địa phương.
c) Xây dựng con người phát triển toàn diện:
- Chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thích ứng với tác động của thiên tai, dịch bệnh…, nâng cao sức mạnh nội sinh nhằm khắc phục những hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức xã hội. 
- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh truyền thông thực hiện phong trào “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, khuyến khích phát triển hệ thống thư viện cấp huyện, xã nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách, nâng cao dân trí. Nâng cao chất lượng thể thao cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Duy trì và phát triển các câu lạc bộ, điểm nhóm tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe trong Nhân dân. 
- Tăng cường giáo dục, nâng cao năng lực cảm thụ nghệ thuật cho Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thông qua các chương trình giáo dục trong nhà trường, các hoạt động xã hội và trên các phương tiện truyền thông.
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tốt, kịp thời phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực; khen thưởng và xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định.
d) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế:
- Tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh, phê phán những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương. Phát huy tốt vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tốt để lan tỏa trong cộng đồng.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nêu cao vai trò, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng trong việc thực hiện quy chế, chuẩn mực đạo đức, thực sự là tấm gương sáng, là hạt nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa. 
- Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Khuyến khích đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa có quy mô, giá trị nghệ thuật cao, gắn với việc bảo tồn, bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới với những phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.     
đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa:
- Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phát huy năng lực sáng tạo. Đổi mới các hoạt động văn hóa phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và biến đổi xã hội, con người do tác động của thiên tai, dịch bệnh... Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ các nguồn lực, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa.
- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh. 
- Xây dựng, tổ chức hoạt động có hiệu quả các phong trào, liên hoan, cuộc thi văn hóa văn nghệ tại địa phương; định kỳ tổ chức Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế là hoạt động truyền thống, được tổ chức hai năm một lần, định kỳ và luân phiên tại hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới.
- Phát triển nghệ thuật biểu diễn theo định hướng ưu tiên, giữ gìn và phát huy các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống. Tiếp tục đầu tư xây dựng và biểu diễn nhiều vở diễn, chương trình nghệ thuật, ca múa nhạc chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số.
- Chọn lọc, công bố những tác phẩm văn học nghệ thuật trong và ngoài nước có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Ngăn chặn, xử lý những hoạt động sáng tác, truyền bá tác phẩm văn học, nghệ thuật có tác động tiêu cực tới đời sống xã hội.
- Tiếp tục thực hiện chính sách đặt hàng của Nhà nước đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật; thực hiện đầu tư theo chiều sâu để có tác phẩm nghệ thuật có chất lượng.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.
- Tăng cường xã hội hóa, khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở ngoài công lập. 
e) Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc:
- Triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa, hoàn thiện việc lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Tập trung đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích  cấp quốc gia đặc biệt, di sản thế giới, di tích lịch sử - văn hóa có giá trị tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.
- Tập trung Huy động các nguồn lực xã hội hóa chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch bền vững. Phục dựng các lễ hội truyền thống, các phong tục tập quán độc đáo của các địa phương; xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy làng nghề truyền thống nhằm phát duy giá trị các di sản văn hóa.
- Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa; nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động của Bảo tàng tỉnh. 
- Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục di sản văn hóa trong và ngoài nhà trường bằng việc đa dạng hóa mô hình, phương thức, quy mô; tăng cường xã hội hóa hoạt động giáo dục di sản; tạo điều kiện cho nghệ nhân tham gia truyền dạy, quảng bá di sản văn hóa.
g) Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển công nghiệp văn hóa; khai thác phát huy văn hóa,di sản phát triển du lịch:
- Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tăng cường đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng của tỉnh như: Du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo… và các hoạt động sáng tạo văn hóa, sản xuất sản phẩm, dịch vụ văn hóa. 
- Khuyến khích hình thành các quỹ quy mô vừa và nhỏ trong hoạt động sáng tạo công nghiệp văn hóa. Nâng cao ý thức thực thi pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. 
- Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa, một số sản phẩm văn hóa chủ lực, có tiềm năng, lợi thế như: điện ảnh, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, nghề may đo Áo dài truyền thống Huế, dịch vụ văn hóa phát triển du lịch...
- Thực hiện Đề án “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam” “Huế - Kinh đô ẩm thực”; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành phim trường đặc sắc của Việt Nam, Đề án “Phát huy và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc”. 
h) Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa:
- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động số 312/CTr-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Tuyên truyền, quảng bá các chương trình, lễ hội tại Festival Huế nhằm thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên, các tổ chức văn hóa nghệ thuật và du khách đến với tỉnh. Đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế.
- Tạo điều kiện thuận lợi để các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan văn hóa, du lịch nước ngoài giới thiệu tiềm năng đất nước, văn hóa, con người với công chúng trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng và triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch của tỉnh tại các hội chợ khu vực, trong nước, quốc tế…
i) Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật:
 - Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá, trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành văn hóa; đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Có chế độ đãi ngộ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc trong các thiết chế văn hóa như: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Thư viện, Bảo tàng, thiết chế văn hóa - thể thao các cấp.
- Có cơ chế, chính sách đãi ngộ đối văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn hoá, nghệ thuật; khuyến khích các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia giảng dạy, nhất là các bộ môn nghệ thuật truyền thống như: Ca Huế, tuồng Huế, âm nhạc Cung đình Huế...
k) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, quản lý văn hóa nghệ thuật các cấp, phục vụ nhiệm vụ quy hoạch định hướng đường lối, chính sách, chiến lược phát triển của tỉnh.
- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học về văn hóa, nghệ thuật với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế; đẩy mạnh công bố trong nước và quốc tế các công trình khoa học về văn hóa, nghệ thuật.
- Tạo điều kiện, khuyến khích nghiên cứu khoa học về văn học, nghệ thuật đối với các chuyên gia; tập trung huy động trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học có kinh nghiệm tiếp tục nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, hướng dẫn cán bộ trẻ.
- Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
l) Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa:
- Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa đầu tư cho văn hóa. Tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao công lập. Kiện toàn và phát huy vai trò của các Liên đoàn, Hiệp hội, Câu lạc bộ văn hóa, thể thao, du lịch. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. 
- Tăng cường đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tôn tạo các di sản thế giới, di tích cấp quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia có giá trị tiêu biểu của Việt Nam; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể: Nhã nhạc Cung đình Huế, Ca Huế... các loại hình nghệ thuật truyền thống.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.911.541
Truy cập hiện tại 5.302 khách