Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021
Ngày cập nhật 13/04/2021

Với mục đích tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh, ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021

Theo đó, với các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như:

1. Nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp: 

a) Hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
b) Hỗ trợ đổi mới công nghệ, cải tiến công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, hoàn thiện công nghệ.
c) Hỗ trợ lãi suất vay vốn để thực hiện dự án ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ.
d) Hỗ trợ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu bằng hình thức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm theo quy định.
đ) Hỗ trợ đối với hoạt động áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm dịch vụ.
e) Hỗ trợ đối với phát triển tài sản trí tuệ.
g) Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư.
h) Hỗ trợ mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng hoặc phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp.
i) Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
2. Về tuyên truyền, phổ biến kế hoạch
a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị hướng dẫn, phổ biến. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch.
3. Về công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng trong thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
a) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đúng theo quy định (xây dựng thủ tục hành chính để thực hiện, nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh).
b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị và hưởng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đúng theo quy định của Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND.
c) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong thực hiện các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp đúng theo quy định.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.912.841
Truy cập hiện tại 5.934 khách