Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ban hành mức giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ...
Ngày cập nhật 13/04/2021

Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND về ban hành mức giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh
a) Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong các trường hợp sau:
- Trích đo địa chính thửa đất với những nơi chưa có bản đồ địa chính.
- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính thửa đất hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính.
- Kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính.
- Đo chỉnh lý do yếu tố quy hoạch.
- Đo đạc tài sản gắn liền với đất.
b) Giá dịch vụ đo đạc tại Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp đo đạc, lập bản đồ địa chính được quy định tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Các cơ quan nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2021, thay thế Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.912.742
Truy cập hiện tại 5.881 khách