Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai cài đặt Hue-S cho toàn dân trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 09/03/2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhằm triển khai công tác phòng, chốn dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người dân; đồng thời vừa có tính lâu dài hình thành thói quen của người dân sử dụng công nghệ thông tin góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Ngày 03/3/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy đã ban hành Công văn số 330/UBND-TR về việc triển khai cài đặt Hue-S cho toàn dân trên địa bàn thị xã, theo đó UBND thị xã yêu cầu:

 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng dịch; thường xuyên duy trì 5K; đồng thời, chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương cài đặt Hue-s, triển khai ứng dụng QR (mã thông tin phản hồi), đây là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá mức độ đảm bảo an toàn phòng dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

          2. Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã:

          - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân, du khách tại các điểm du lịch trong việc triển khai cài đặt Hue-S. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân thị xã Hương Thủy cài đặt ứng dụng Hue-S.

          - Chủ trì tham mưu cho UBND thị xã ban hành Kế hoạch triển khai cài đặt Hue-S, triển khai ứng dụng QR cho toàn dân trên địa bàn thị xã (đảm bảo 100%  người dân trên địa bàn thị xã được cài đặt Hue-S; QR trước 31/3/2021).

          - Chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; đôn đốc các xã, phường và các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện; đánh giá, tổng hợp báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND thị xã về những vấn đề phát sinh trong quá trình triền khai.

          3. Chủ tịch UBND các xã, phường:

          - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan huy động tối đa lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà để thông báo, rà soát, hướng dẫn và cài đặt ứng dụng Hue-S cho tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn quản lý.

          - Tiếp tục triển khai đặt bảng QR (mã thông tin phản hồi) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quan lý.

          4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã: Tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên có điện thoại thông minh thực hiện cài đặt ứng dụng Hue-S.

          5. Công an thị xã; Ban Chỉ huy quân sự thị xã: Tổ chức triển khai cho tất cả lực lượng của ngành cài đặt ứng dụng Hue-S theo quy định.

          6. Trung tâm VH, TT&TT thị xã: Tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền cho người dân trên địa bàn thị xã cài đặt ứng dụng Hue-S.

          7. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên:

          - Quán triệt triển khai cho toàn thể hội viên,  đoàn viên trong việc cài đặt ứng dụng Hue-S.

          - Chỉ đạo các cấp hội, đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã triển khai phong trào tình nguyện hỗ trợ các địa phương cài đặt Hue-S cho người dân trên địa bàn thị xã có điện thoại thông minh.

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện; báo cáo kết quả cài đặt về UBND thị xã  (qua phòng Văn hóa – Thông tin thị xã) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.013.781
Truy cập hiện tại 951 khách