Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Ngày cập nhật 27/02/2021
Ngày 18 tháng 02 năm 2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Tham dự cuộc họp có Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Phó Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế; Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế; Giám đốc các Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh
 
Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và 02 tháng đầu năm 2021; ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp; đồng chí Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị các cấp phải vào cuộc, quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện “Nhiệm vụ kép”: Vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung, có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên tiến độ và kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 vẫn chưa đạt yêu cầu, theo báo cáo, nguồn vốn kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2020 là 4.744 tỷ đồng, lũy kế giải ngân tất cả các nguồn vốn đến ngày 31/01/2021 là 3.779 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch. Việc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Vì vậy, việc chấn chỉnh, đôn đốc công tác giải ngân đầu tư công là hết sức cấp bách.
Để phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư và Ban Quản lý tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:
1. Tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 và Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Nêu cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021 để đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể ngay từ đầu năm 2021 về đầu tư công để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu,...
2. Yêu cầu các sở, ngành khẩn trương thể chế hóa, hướng dẫn thực hiện các văn bản mới của Trung ương về quản lý đầu tư xây dựng để triển khai đảm bảo quy định; kịp thời hướng dẫn cho các địa phương, chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc, phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện dự án.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế hỗ trợ tối đa quá trình thực hiện các dự án triển khai trên địa bàn, đặc biệt tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư (vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
4. Hiện nay pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng có nhiều thay đổi, đòi hỏi vai trò, chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành càng lớn, do đó mỗi sở, ngành, địa phương phải rà soát, nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của các phòng, ban chuyên môn trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, nghiên cứu và tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án đảm bảo tuân thủ các quy định,...
Các cơ quan chuyên thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện phải là cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách.
5. Có chế tài mạnh, xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác giải ngân,...
6. Mục tiêu đến hết tháng 6/2021 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn, đến hết 9/2021 phấn đấu giải ngân trên 80% kế hoạch vốn được giao.
7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư. Yêu cầu 10 ngày 01 lần báo cáo, đánh giá việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công gửi UBND tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc.
- Khẩn trương vận hành hệ thống quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các chủ đầu tư phải tuân thủ quy trình vận hành, triển khai đăng ký dự án trên phần mềm hệ thống, trường hợp không triển khai phải có chế tài xử lý nghiêm, đề nghị cắt, điều chuyển vốn,...
- Tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo nguồn vốn kết dư từ quá trình đấu thầu dự án của các chủ đầu tư để cân đối, tham mưu UBND tỉnh phương án phân bổ theo nhu cầu, phát huy hiệu quả đầu tư.
- Có văn bản thông báo, hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án, công trình sử dụng kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 20/02/2021, đảm bảo thủ tục triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn theo yêu cầu, quy định.
- Khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành, tham mưu ban hành Quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (thay thế Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế) trong tháng 3/2021 (thời hạn cuối cùng).
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý giám sát dự án đầu tư.
8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
9. Các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công và giải ngân đầu tư công, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
10. Một số nội dung khác:
a) Đối với kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch năm 2020 đến ngày 31/01/2021 chưa giải ngân và nội dung liên quan khác:
- Đề nghị Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế:
+ Cung cấp số liệu cấp phát đến hết ngày 31/01/2021 của các dự án thuộc kế hoạch vốn NSNN năm 2020, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn; định kỳ vào chiều thứ 6 hàng tuần cung cấp số liệu giải ngân vốn trong tuần cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, tham mưu UBND tỉnh.
- Các chủ đầu tư:
+ Khẩn trương tiến hành đối chiếu số liệu giải ngân đến ngày 31/01/2021 kế hoạch vốn NSNN năm 2020 với số liệu cấp phát của Kho bạc Nhà nước tỉnh, xác định phần vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 sang năm 2021 và gửi kết quả bảng đối chiếu số liệu và phần vốn kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021 về Sở Kế hoạch và Đầu tư để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh theo quy định; chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu đối chiếu với KBNN tỉnh và phần vốn kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc, đề nghị các đơn vị và các các chủ đầu tư thực hiện báo cáo số liệu thanh toán kế  hoạch năm 2020.
+ Tiếp tục đăng ký giải ngân nguồn vốn đầu tư theo Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 374/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 05/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
b) Về quy hoạch 1/2000: UBND tỉnh đã có chủ trương phủ kín quy hoạch 1/2000 trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2021.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước, cam kết tài trợ vốn của doanh nghiệp để tham mưu triển khai thực hiện các quy hoạch đảm bảo tiến độ nêu trên; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2020.
c) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND các địa phương và các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện tổng rà soát, đánh giá các quy hoạch nông thôn mới; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3/2021.
d) Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi và các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh (lưu ý tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương); báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3/2021.
đ) Về sử dụng tiền quỹ đất của các địa phương: Chủ tịch UBND các địa phương tham mưu cho Ban Thường vụ cấp huyện cần ưu tiên, tập trung bố trí nguồn vốn quỹ đất để đẩy nhanh thực hiện các dự án chỉnh trang, phát triển đô thị trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố Huế.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.987.712
Truy cập hiện tại 161 khách