Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Trình UBND tỉnh phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô trước 15/4/2020
Ngày cập nhật 17/03/2020

Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; kết quả rà soát so với tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ, ý kiến thảo luận, đề xuất của các thành viên tham gia dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Việc xây dựng phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ công tác và đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ.
Nhằm đảm bảo phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Tự rà soát lại số xe ô tô phục vụ công tác hiện đang quản lý (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc) so với tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ, trường hợp các xe đã đủ điều kiện thanh lý cần khẩn trương lập các thủ tục để tiến hành thanh lý theo quy định.
- Đối với các xe chưa đủ điều kiện thanh lý nhưng không có nhu cầu sử dụng hoặc quá trình sử dụng không có hiệu quả; các xe ô tô vượt tiêu chuẩn, định mức: Báo cáo Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh để có phương án sắp xếp, điều chuyển hoặc bán đấu giá tài sản theo quy định.
Các đơn vị rà soát báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính để tổng hợp trước ngày 25/3/2020.
2. Sở Tài chính:
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc thanh lý các xe tô tô phục vụ công tác đã đủ điều kiện thanh lý; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt thanh lý xe ô tô theo đúng quy định.
- Chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương về phương án, lộ trình xử lý, sắp xếp ô tô; đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ công tác và phù hợp với tiêu chuẩn, định mức nhà nước quy định.
- Đối với các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung nhưng chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù, mang tính chất chuyên dùng: Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh giải pháp xử lý phù hợp, hạn chế trang bị mới, tiết kiệm ngân sách.
- Trong quá trình xây dựng phương án, Sở Tài chính cần tham khảo, nghiên cứu thêm các tỉnh, thành khác về lộ trình, phương án sắp xếp, xử lý xe dôi dư; phương án quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác.
- Trình UBND tỉnh phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô trước 15/4/2020.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.979.697
Truy cập hiện tại 510 khách