Tìm kiếm
Giám sát quản lý tài sản công và đất công trên địa bàn thị xã giai đoạn 2010-2019
Ngày cập nhật 27/09/2019

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã về chương trình giám sát Hội đồng nhân dân năm 2019; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã về thành lập Đoàn giám sát việc quản lý và sử dụng đất vào mục đích công ích và tài sản công trên địa bàn thị xã, Hội đồng nhân dân thị xã triển khai; Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 24/7/2019 của Hội đồng nhân dân thị xã về giám sát việc quản lý tài sản công và đất công trên địa bàn thị xã giai đoạn 2010-2019, do đ/c Văn Viết Cảm - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn.

Theo đó, Đoàn giám sát của HĐND thị xã đã tổ chức các hoạt động như thông báo đề cương, lịch giám sát và tiến hành giám sát trực tiếp tại  phòng, đơn vị bao gồm: UBND các phường, xã; Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Kế hoạch. Đối với các đơn vị như Hợp tác xã Nông nghiệp và một số đơn vị sự nghiệp thì gửi báo cáo để Đoàn giám sát qua văn bản, nếu vấn đề nào chưa rõ thì sẽ tổ chức làm việc.

Qua giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy công tác quản lý tài sản công và đất công chưa được lãnh đạo các đơn vị quan tâm đúng mức, hệ thống cơ sở dữ liệu chưa được xây dựng, cập nhật và đồng bộ giữa địa phương và cơ quan chuyên môn. Hạn chế này ngoài yếu tố khách quan do thiếu thốn nguồn vốn để đo đạc, tạo lập cơ sở dữ liệu đạt chuẩn đồng đều cho các địa phương thì còn yếu tố chủ quan do sự thiếu quan tâm trong công tác quản lý điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo địa phương hay năng lực chuyên môn của công chức phụ trách chưa đảm bảo yêu cầu. 

Để khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý tài sản công và đất công, thị xã cần có một thiết chế để rà soát, thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu một cách hệ thống. Qua đó, tùy tình hình thực tiễn thị trường để có đối sách phù hợp trong việc quản lý, phát huy giá trị của tài sản công nhằm hài hòa giữa mục tiêu chính trị và phát triển kinh tế-xã hội thị xã.

Hiện nay, Đoàn giám sát đang cập nhật các số liệu mà các đơn vị đang rà soát, bổ sung và tiến hành xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề. Sau phiên họp thông qua dự thảo báo cáo, Đoàn giám sát sẽ thông tin cụ thể về kết quả giám sát đến lãnh đạo UBND thị xã, các phòng, ban, đơn vị và cử tri trên địa bàn.

huongthuy.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.888.124
Truy cập hiện tại 3.450 khách