Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai thực hiện thí điểm Hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 02/08/2019

Đó là một trong những nội dung kết luận của đồng chí Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp nghe Nghe báo cáo Quy chế vận hành và Hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng, được UBND tỉnh ban hành tại Thông báo số 260/TB-UBND ngày 31/7/2019.

 

Theo đó, ngày 18/7/2019, UBND tỉnh đã tổ chức buổi họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng; Quy chế vận hành hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng, do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự buổi họp có Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy; Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế, thị xã Hương Thủy.
Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn báo cáo về Hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng, Quy chế vận hành Hệ thống thông tin; ý kiến phát biểu của các thành viên, đơn vị dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
1. Về Quy chế vận hành Hệ thống thông tin:
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế vận hành hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng để trình phê duyệt; trong đó, cần quy định cụ thể: trách nhiệm cập nhật Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án (thời gian và các bước thực hiện).
Ngoài ra, Quy chế cần thể hiện đầy đủ nội dung, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị tham gia vận hành hệ thống và thực tế thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
2.  Về Hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng:
a) Đối với hệ thống biểu mẫu: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị địa phương xây dựng hệ thống biểu mẫu chung (quy định cứng) để tổng hợp báo cáo chung toàn tỉnh và một số biểu mẫu (động) phù hợp, theo đề nghị của các địa phương để phục vụ cập nhật, hỗ trợ các khâu thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.
b) Đối với khai thác dữ liệu: 
- Việc xây dựng Hệ thống thông tin phải phục vụ hiệu quả cho các khâu thủ tục, hỗ trợ cho các tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; phục vụ cho công tác quản lý, tra cứu hồ sơ đồng thời kết xuất các dữ liệu hiện có vào Hệ thống thông tin.
- Hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng phải kết nối liên thông với Hệ thống thông tin quản lý, giám sát dự án đầu tư có sử dụng đất.
c) Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tham gia, góp ý tại buổi họp để hoàn chỉnh Hệ thống thông tin; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2019.
3. Triển khai thực hiện thí điểm:
- Trên cơ sở Hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng đã được thí điểm tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp, phân quyền cập nhật, khai thác và vận hành Hệ thống thông tin cho Lãnh đạo UBND cấp huyện để quản lý, cho Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện để cập nhật cơ sở dữ liệu.
- Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cập nhật thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng của ba (03) dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (có diện tích, tính chất khó khăn trung bình) tại địa phương vào Hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng để có cơ sở đánh giá, góp ý xây dựng hoàn thiện Hệ thống thông tin và Quy chế vận hành Hệ thống thông tin.
- Đồng thời đề xuất điều chỉnh Quy trình về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh (ban hành theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014) nếu có bật cập, không phù hợp thực tế.
4. Về tính kết nối với các hệ thống thông tin hiện có và chuẩn bị xây dựng:
 - Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn xây dựng Hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng kiểm tra tính kết nối, phương án kết nối để đảm bảo kết nối được với các hệ thống thông tin hiện có và chuẩn bị đầu tư xây dựng.
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị tư vấn để rà soát phương án kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng với Hệ thống thông tin quản lý, giám sát dự án đầu tư có sử dụng đất; báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.984
Truy cập hiện tại 384 khách