Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
Ngày cập nhật 26/07/2019
Với mục đích là triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình, nhiệm vụ đã được bố trí nguồn lực thực hiện trong năm 2019, lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn thực hiện hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn  tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
 

Theo đó, với một số nội dung thực hiện trong năm 2019 là:

1. Xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn đến năm 2025.
2. Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh một số làng nghề:
- Đánh giá năng lực sản xuất một số làng nghề có lợi thế và tiềm năng phát triển ở khu vực nông thôn về năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, tác động môi trường và nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất để đề xuất hỗ trợ phát triển nâng cao năng lực sản xuất các làng nghề khu vực nông thôn (thứ tự ưu tiên theo tính cấp thiết).
- Lựa chọn hỗ trợ phát triển 02 làng nghề (Bún Ô Sa,  Đệm bàng Phò Trạch) để hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì và nhãn hiệu sản phẩm; hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất.
3. Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình: Khuyến công, xúc tiến thương mại; lồng ghép thực hiện với chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP), chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn mới,.. nhằm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu và đăng ký thương hiệu, kiểu dáng mẫu mã sản phẩm; hỗ trợ kết nối, tìm kiến thị trường tiêu thụ các sản phẩm CNNT và cung cấp thông tin kịp thời cho cơ sở CNNT để định hướng sản xuất phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường. 
4. Triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp A Co, huyện A Lưới trên cơ sở nguồn vốn đã được ngân sách tỉnh bố trí năm 2019.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.851
Truy cập hiện tại 329 khách