Tìm kiếm
Triển khai thực hiện nhiệm vụ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020
Ngày cập nhật 14/01/2020

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong Quý I và năm 2020 như sau:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã:

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tích cực chủ động thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước đã được giao, nhất là những nguồn thu đã được cân đối để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách toàn thị xã.

- Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Hương Phú rà soát các cá nhân kinh doanh có đăng ký nhưng thực tế không kinh doanh để thực hiện thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

2. Chi cục Thuế khu vực Hương Phú:

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể Thao thị xã thực hiện việc tuyên truyền các chính sách thuế như: Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ; Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

- Phối hợp với Hội đồng tư vấn Thuế xã, phường soát xét tình hình hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn để lập bộ quản lý thuế; tổ chức phát tờ khai, thu nhận tờ khai, dự kiến mức thuế khoán năm 2020. Lưu ý, lấy ý kiến Hội đồng tư vấn Thuế xã, phường trước lúc công khai niêm yết các danh sách hộ thuộc diện nộp thuế, mức thuế khoán phải nộp; hộ không thuộc diện nộp thuế; lệ phí Môn bài phải nộp năm 2020 tại các điểm thích hợp để người nộp thuế nắm bắt, giám sát và thực hiện.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành thực hiện công tác kiểm tra theo các Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Chống thất thu thuế đối với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống”, Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực thuê đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Xử lý nợ và thu nợ đọng thuế” và Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/4/2019 của UBND thị xã Hương Thủy về việc kiểm tra chống thất thu thuế đối với cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực; Quản lý thu thuế kịp thời đối với hộ kinh doanh phát sinh, các đơn vị xây dựng vãng lai ngoại tỉnh nhận thầu thi công công trình trên địa bàn thị xã, hoạt động xây dựng nhà tư nhân.

- Đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh nộp thuế trên địa bàn nộp Lệ phí Môn bài ngay trong tháng 01/2020; các khoản thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt….. còn nợ đọng nộp ngay từ đầu năm 2020 và nộp các khoản tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường:

- Phối hợp với các Đội Quản lý Thuế liên xã, phường số 01 và 02 thuộc Chi cục Thuế khu vực Hương Phú để tổ chức thu nợ và cưỡng chế nợ đọng thuế đối với hộ khoán, hướng dẫn người dân thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động  xây dựng nhà tư nhân trên địa bàn. Thường xuyên chủ động bố trí cán bộ để thu thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp đảm bảo đạt 95% -100% trên bộ thuế.

- Chỉ đạo bộ phận địa chính soát xét, xác nhận và yêu cầu người nộp thuế khai rõ đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế SDĐPNN (mẫu 01/TK-SDDPNN) đối với các giao dịch thừa kế, tặng, cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bao gồm cả bên mua và bên bán, bên cho và bên nhận, bên nhận đối với có phát sinh thừa kế) và tổ chức thu ngay số tiền thuế còn nợ của người bán và số tiền thuế phát sinh sau khi có các giao dịch thừa kế, tặng, cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước khi xác nhận hồ sơ có liên quan.

4. Bưu điện Hương Thủy:

- Thường xuyên phối hợp, đối chiếu, trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện Ủy nhiệm thu thuế với Chi cục Thuế khu vực Hương Phú; xây dựng kế hoạch và phân công đội ngũ cán bộ UNTT có năng lực, có tinh thần trách nhiệm để thực hiện thu thuế hàng quý đối với hộ khoán đạt từ 95% trên bộ trở lên. Riêng Lệ phí Môn bài phấn đấu trong tháng 01/2020 thu đạt trên 95% so với bộ Môn bài ghi thu.

- Giám đốc Bưu điện Hương Thủy chịu trách nhiệm trước UBND thị xã, lãnh đạo Bưu điện tỉnh nếu để địa bàn không có nhân viên Bưu điện phụ trách ủy nhiệm thu thuế.

5. Công an thị xã:

Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 2222/QCPH/CCT-CA ngày 13/11/2019 giữa Chi cục Thuế khu vực Hương Phú - Công an thị xã Hương Thủy trong đấu tranh phòng, chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế.

6. Đội Quản lý thị trường số 3:

- Tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong việc kiểm tra chống thất thu thuế theo đề án của tỉnh và Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/4/2019 của UBND thị xã Hương Thủy về việc kiểm tra chống thất thu thuế đối với cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực.

- Kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Hương Phú để xử lý các trường hợp doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có vi phạm về thuế phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thị xã.

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao thị xã:

 Phối hợp với Chi cục Thuế  khu vực Hương Phú tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế qua hệ thống truyền thanh để cán bộ, nhân dân, người nộp thuế nắm rõ và từng bước nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật thuế hiện hành.

Đồng thời giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Hương Phú theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND thị xã xem xét, chỉ đạo đối với các vấn đề vướng mắc, phát sinh./.

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 595 khách