Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 12/01/2018

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU:

1. Mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018:

a) Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất: 15%, trong đó:

+ Các ngành dịch vụ tăng 18,3%;

+ Công nghiệp - xây dựng tăng 15,1%;

+ Nông nghiệp tăng 3%.

- Thu nhập bình quân đầu người 68 triệu đồng;          

- Thu ngân sách: Các khoản Cục thuế, thị xã, xã phường thu  là 350,19 tỷ đồng (thu tiền sử dụng đất là 130 tỷ đồng).   

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 1.500 - 1.700 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương và tỉnh đầu tư 700 tỷ đồng;

+ Ngân sách thị xã, phường, xã, nhân dân và doanh nghiệp 800-1.000 tỷ đồng.

b) Phòng Kinh tế thị xã theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Tổng sản lượng lương thực có hạt 37-38 nghìn tấn;

- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 01-02 xã;

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy 91%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch 87,6%;

- Tỷ lệ che phủ rừng 52-53%;

c) Phòng Quản lý Đô thị chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ đô thị hóa 60%;

- Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thu gom và xử lý chất thải rắn 80%;  100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn; 92% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom; 87% lượng rác thải sinh hoạt được vận chuyển và xử lý tập trung; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 93,8%.

d) Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,3% - 0,5%;

- Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 68%; Tạo việc làm mới cho 1.500 - 1.800 lao động; xuất khẩu lao động  thông qua hợp đồng lao động 100-150 lao động;

e) Phòng Y tế thị xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dân số KHHGĐ theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu:

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên khoảng 1,1%; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn dưới 15%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 5-6%;

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã theo dõi các chỉ tiêu: Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 16,69%; tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp 15,1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 89,98%.

f) Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu: Xây dựng mới 03 trường đạt chuẩn quốc gia và tiếp tục thực hiện các trường nằm trong kế hoạch năm 2017.

3. Các chương trình và dự án trọng điểm:

a) Phòng Quản lý đô thị thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm về Chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã chủ trì, phối hợp với các phòng ban tổ chức thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực năm 2018, Đề án phát triển dịch vụ thị xã năm 2018.

c) Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng ban, phường, xã tổ chức thực hiện Kế hoạch Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2018.

d) Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND và các đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban và UBND các xã, phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

- Tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Kiểm tra, rà soát, đề xuất điều chuyển vốn của các dự án triển khai chậm tiến độ, có nhiều vướng mắc. Tranh thủ, khai thác tối đa nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh.

- Tăng cường công tác tham mưu quản lý tài chính - ngân sách, thường xuyên theo dõi, kiểm tra các đơn vị dự toán thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách đúng quy định của pháp luật.

- Theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Thực hiện rà soát, bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn đến năm 2020 và chuẩn bị kế hoạch đầu tư cho năm 2019.

2. Chi cục Thuế:

Chủ động, tích cực triển khai kế hoạch công tác thu thuế ngay từ đầu năm, tập trung các khoản, nguồn có số thu lớn như thu ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất từ chuyển mục đích, giao đất không thông qua đấu giá, thu trước bạ, thuế thu nhập cá nhân...; thực hiện các biện pháp rà soát, kiểm tra, thanh tra chống thất thu thuế; tích cực phối hợp với các phòng chức năng của Cục thuế tỉnh để thực hiện đảm bảo khoản thu do Cục thuế thu có phân cấp ngân sách thị xã hưởng.

3. Phòng Kinh tế:

- Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu đảm bảo đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa; chú trọng công tác vệ sinh đồng ruộng. Tăng cường sử dụng các loại giống mới năng suất, chất lượng, có giá trị kinh tế cao; tiếp tục mở rộng diện tích mô hình “Cánh đồng lớn”, khuyến khích chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Thực hiện tốt Quy hoạch và phát triển vùng nuôi cá lồng trên sông Đại Giang theo Quyết định 60/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cho các xã nông thôn mới; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã được công nhận và các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch để khai thác có hiệu quả các thế mạnh du lịch, dịch vụ.  

- Tham mưu UBND thị xã trong việc quản lý, đánh giá tình hình hoạt động và công tác thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Thủy Phương. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ xuất khẩu gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với Trạm khuyến Nông Lâm Ngư và các đơn vị liên quan tổ chức lồng ghép các dự án khuyến công, khuyến nông, khoa học công nghệ, các nguồn hỗ trợ của tỉnh.

- Chú trọng công tác kiên cố hóa kênh mương; có phương án đảm bảo an toàn hệ thống hồ đập, xây dựng phương án phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã, phường tham mưa UBND thị xã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, gắn với cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, nhất là phòng, chống cháy rừng.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã:

- Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Phối hợp với UBND các xã, phường và phòng Tài chính Kế hoạch tăng cường công tác quản lý đất công ích tại các địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị liên quan đến đất đai.

- Tăng cường phối hợp các ngành chức năng quản lý chặt chẽ khai thác đất san lấp trên địa bàn. Chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

- Phối hợp với phòng Kinh tế, Quản lý đô thị và các ngành, đơn vị liên quan tăng cường vận động khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư thu gom, xử lý và tái chế chất thải.

5. Phòng Quản lý đô thị:

- Thực hiện các quy hoạch như: Triển khai thực hiện quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Lương, Thủy Châu; quy hoạch phân khu công viên Hồ Ba Cửa (tỷ lệ 1/2.000) … phối hợp với các ngành cấp tỉnh, các chủ đầu tư để hoàn chỉnh các dự án quy hoạch trên địa bàn. Triển khai quản lý chặt chẽ các khu quy hoạch theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và quản lý hạ tầng kỹ thuật.

- Chủ trì, phối hợp với Đội quy tắc đô thị kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép, không phép, không đảm bảo quy hoạch; nâng cao chất lượng quản lý vệ sinh môi trường đô thị.

- Phối hợp với Sở xây dựng kiểm tra chất lượng xây dựng các công trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng và duy tu các tuyến đường thị xã quản lý; thực hiện duy tu các kè sông, nâng cấp hệ thống cầu cống. Nâng cao trách nhiệm quản lý của các phường, xã về công tác quản lý đô thị.

- Tăng cường công tác quản lý hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh dọc quốc lộ 1; công tác thu gom rác, vận chuyển và xử lý rác thải.

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất:

- Chủ động xây dựng kế hoạch tạo quỹ đất và khai thác bán đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao nhằm đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển.

- Thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, không để xảy ra sai sót trong quá trình kiểm kê, áp giá. Phối hợp tốt với các phòng, ban liên quan và phường, xã trong công tác thu hồi, thẩm định điều kiện đền bù đất và tài sản đảm bảo cho các dự án được thực hiện nhanh chóng, dứt điểm về công tác GPMB để triển khai các dự án.

- Thực hiện tốt, đúng tiến độ các dự án được giao làm chủ đầu tư, đặc biệt là các dự án hạ tầng kỹ thuật để tạo quỹ đất và bố trí tái định cư theo kế hoạch năm 2018.

7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng đối với các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

- Thực hiện tốt chức năng tư vấn quản lý dự án, giúp các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý dự án theo quy định hiện hành.   

8. Phòng Lao động TB&XH:

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và các ngành liên quan tham mưu UBND thị xã công tác đào tạo nghề, đặc biệt là ở khu vực nông thôn; coi trọng hình thức đào tạo nghề tại chỗ, nâng cao kỹ năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thông qua việc kết hợp với hoạt động hỗ trợ khuyến công, khuyến nông - lâm - ngư.

- Xây dựng các giải pháp đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách phát triển đa dạng các loại hình đào tạo, dạy nghề cho đội ngũ lao động trên địa bàn.  

- Phối hợp với các địa phương, các ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp để hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu lao động trên địa bàn thị xã theo kế hoạch.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Thực hiện các biện pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững; đảm bảo cho người nghèo tham gia tích cực, chủ động vào công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế.

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn cả về quy mô và chất lượng giáo dục ở các cấp học.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2018; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và công tác khuyến học; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp; có giải pháp tích cực chống học sinh bỏ học.

10. Phòng Y tế:

- Phối hợp với Trung tâm Y tế, các đơn vị, địa phương làm tốt công tác dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia; lập hồ sơ trình cấp trên quyết định nâng hạng Bệnh viện từ hạng 3 lên hạng 2.

- Phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ tăng cường các hoạt động truyền thông DS-KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số; thực hiện giảm sinh bền vững.

11. Phòng Văn hóa - Thông tin:

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; tăng cường xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn.

- Chú trọng công tác tôn tạo, bảo vệ các di tích trên địa bàn, đặc biệt tiếp tục làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan thúc đẩy việc trùng tu di tích Cầu Ngói Thanh Toàn. Phát huy tốt giá trị các Di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn phục vụ công tác giáo dục truyền thống và phát triển du lịch, dịch vụ. Quản lý và khai thác tốt các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao để phục vụ nhân dân.

- Phối hợp với Trung tâm VHTT-TT, Đài Truyền thanh thị xã, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền - TDTT thị xã; chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tổ chức tốt Chương trình “Chợ quê ngày hội” tại Festival Huế 2018 và Đại hội Thể dục Thể thao cấp thị xã lần thứ VIII.

12. Phòng Nội vụ:

- Rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã.

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác cải cách hành chính.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; công tác thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên, công tác văn thư - lưu trữ.

- Tiếp tục củng cố bộ máy của các cơ quan hành chính. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế văn hóa nơi công sở trong cán bộ công chức, viên chức. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức.

- Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, tổ chức ký kết giao ước thi đua.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thị xã và các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường tham mưu cho UBND thị xã: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các phường, xã; đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

13. Thanh tra thị xã:

- Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã được UBND thị xã phê duyệt.

- Tích cực phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trước hết, tập trung chỉ đạo việc công khai, minh bạch trong chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

- Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

14. Phòng Tư pháp:

Tham mưu cho UBND thị xã tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách; thực hiện tốt hơn công tác tư pháp.

15. Chi cục Thi hành án:

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị giải quyết dứt điểm các án còn tồn đọng; đẩy mạnh thi hành các vụ án mới trong năm. Đồng thời, tham mưu Ban chỉ đạo thi hành án thị xã quản lý tốt công tác thi hành án thuộc thẩm quyền.

16. Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã:

Tham mưu cho UBND thị xã về các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn; xây dựng quốc phòng địa phương vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt kế hoạch tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ và quân dự bị động viên năm 2018.

17. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các chương trình giáo dục thường xuyên, đào tạo nghề cho lực lượng lao động trên địa bàn thị xã.

18. UBND các xã, phường:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch của UBND thị xã và của từng địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2018.

 

Thanh Đoàn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 694 khách