Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Qúy I năm 2018
Ngày cập nhật 12/03/2018

Thực hiện Công văn số 445/BCĐ-SYT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Qúy I năm 2018. UBND thị xã Hương Thủy báo cáo tình hình thực hiện Qúy I năm 2018 với nội dung sau:

I. Kết quả Qúy I năm 2018

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

          - Đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thị xã về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã Hương Thủy do đồng chí Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp làm Trưởng ban. Đồng thời chỉ đạo UBND 12 phường, xã kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp làm Trưởng ban.

          - Đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND thị xã về việc kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã Hương Thủy với đầy đủ thành phần và đảm bảo tính quyền lực trong việc phối hợp kiểm tra liên ngành các cá nhân, tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị xã.

          - Đã Ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 11/01/2018 của UBDN thị xã về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng trên địa bàn thị xã năm 2018.

          - Đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND thị xã về việc đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Mùa Lễ Hội Xuân năm 2018.

-  Chỉ đạo tiếp nhận, tham mưu thụ lý và trả kết quả việc cấp, cấp lại Giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cá nhân và tổ chức theo quy định tại Trung tâm Hành chính công thị xã.

          Ngoài ra, UBND thị xã cũng đã chỉ đạo Phòng Y tế thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn tham mưu và ban hành Kế hoạch số 02/KH-ĐKTLN ngày 30/01/2018 của Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thị xã về việc tổ chức kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Mùa Lễ Hội Xuân năm 2018. 

 2. Công tác truyền thông

- Đã chỉ đạo Đài Truyền thanh thị xã phối hợp các cơ quan, đơn vị chuyên môn của thị xã trong việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phù hợp. Tổ chức vận động từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; Duy trì chế độ thông tin, báo cáo về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho UBND thị xã (qua Phòng Y tế thị xã) theo quy định.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

          Trong Qúy I năm 2018, UBND thị xã đã tổ chức 08 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó 01 Đoàn liên ngành cấp thị xã, 07 Đoàn liên ngành tuyến xã. Đã kiểm tra 21 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 41 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 07 cơ sở dịch vụ ăn uống; xét nghiệm nhanh 07 sản phẩm và phụ gia thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở chủ yếu vi phạm về bao gói thực phẩm, về điều kiện bảo quản thực phẩm, về niêm yết giá. Các cơ sở được nhắc nhở và đề nghị cam kết khắc phục các lỗi vi phạm trên.

          Ngoài ra, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương kiểm tra giám sát vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lễ hội, các bữa ăn đông người theo quy định.

4. Tình hình ngộ độc thực phẩm

          Trong Qúy I năm 2018, trên địa bàn thị xã Hương Thủy không ghi nhận các trường hợp ngộ độc hoặc nghi ngộ độc thực phẩm thực phẩm.

II. Kế hoạch Qúy II năm 2018

1. Trong Qúy II/2018, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã.

2. Ngoài ra, sẽ chỉ đạo Phòng Y tế thị xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND thị xã quản lý có tổ chức bếp ăn bán trú.

3. Triển khai các nội dung liên quan đến Tháng hành động quốc gia vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018.

4. Tiếp tục triển khai tập huấn mô hình thức ăn đường phố và và tổ chức ký cam kết thực hiện quy định về an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố tại các địa phương tập trung số lượng lớn loại hình kinh doanh thức ăn đường phố.

5. Có văn bản đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, … triển khai công tác vận động, phát động các phong trào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn liền với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa nhằm khuyến khích hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng.

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.127.908
Truy cập hiện tại 2.212 khách