Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Ngày cập nhật 01/03/2023

Ngày 16/01/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Thông tư số 01/2023/TT-BTP), có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2023.

Để đảm bảo triển khai thi hành Thông tư đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND thị xã đề nghị Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý nội dung Thông tư số 01/2023/TT-BTP. 

2. Bố trí và cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn về xử lý vi phạm hành chính (trong đó có nội dung về Thông tư số 01/2023/TT-BTP), đảm bảo thành phần, thời gian theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch của Sở Tư pháp, kế hoạch của UBND thị xã.

3. Các phòng, ban chuyên môn; UBND các xã, phường trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước của mình chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo, kịp thời tổng hợp báo cáo gửi UBND thị xã theo đúng biểu mẫu, nội dung, thời hạn quy định tại Thông tư này.

Đề nghị các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; UBND các xã, phường tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND thị xã (qua Phòng Tư pháp) để xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn./.

(Nội dung toàn văn Thông tư tại file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Huệ - Phòng Tư pháp thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.031
Truy cập hiện tại 2.568 khách