Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phê duyệt nội dung ôn tập phỏng vấn tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021
Ngày cập nhật 06/01/2022

Ngày 30/12/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy đã có Quyết định số 03/QĐ-HĐTDVC về việc Phê duyệt nội dung ôn tập phỏng vấn tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

 
   

I. Phần kiến thức chung

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức;

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

4. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

5. Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh.

 II. Phần nghiệp vụ chuyên ngành đối với các đơn vị

1. Đội quy tắc đô thị

- Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu, xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

- Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu, xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

- Quyết định số 76/2018/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất

- Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội ban hành;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội ban hành;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội ban hành;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội ban hành;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Luật số 41/2013/QH2013 ngày 25/11/2013 của Quốc hội về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông;

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

- Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc Bảo vệ thực vật sau sử dụng;

- Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam;

- Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Hương Thủy.

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.239
Truy cập hiện tại 2.612 khách