Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phổ biến Luật Đất đai năm 2024
Ngày cập nhật 07/05/2024

Ngày 06 tháng 5 năm 2024, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc phổ biến Luật Đất đai năm 2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt, giới thiệu các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 (Luật) đến lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã và các xã, phường nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ Luật Đất đai.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân, tạo cơ sở để tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan đến Luật Đất đai và góp phần đưa Luật đi vào cuộc sống.

2. Yêu cầu

- Nội dung phổ biến Luật cụ thể, thiết thực và gắn với quá trình thi hành nhiệm vụ.

- Đảm bảo sự phối hợp thống nhất giữa các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức phổ biến Luật.

- Công tác tổ chức thực hiện đúng tiến độ, mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung Hội nghị

- Thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường cử Báo cáo viên pháp luật phổ biến những nội dung quan trọng của Luật Đất đai năm 2024.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan tham luận và thảo luận về những điểm mới và những nội dung cơ bản trong quá trình triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, cụ thể như sau:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã: Quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

+ Phòng Tư pháp thị xã: Quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến kinh doanh bất động sản.

+ Văn phòng Công chứng Phan Đình Việt: Một số vấn đề chuyển nhượng, thừa kế liên quan đến đất đai.                    

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến giữa tháng 6/2024.

- Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Hương Thủy

3. Thành phần đại biểu tham dự Hội nghị

- Hội nghị mời đồng chí Lê Văn Cường – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy - chủ trì Hội nghị.

- Hội nghị mời đồng chí Ngô Văn Vinh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã.

- Hội nghị mời đồng chí Ngô Thị Ái Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã;

- Chủ tịch Hội Luật gia thị xã;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc thị xã;

- Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Tư pháp thị xã;

- Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã;

- Lãnh đạo và Chuyên viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã;

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Hành chính công thị xã;

- Các đồng chí: Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Địa chính – Xây dựng các xã, phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Giao trách nhiệm Phòng Tư pháp thị xã mời Báo cáo viên triển khai, cấp phát tài liệu tập huấn và các chế độ hội nghị.

2.  Giao trách nhiệm Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho phòng Tư pháp để chi trả các chế độ liên quan.

3. Giao trách nhiệm Văn phòng HĐND&UBND thị xã chuẩn bị các điều kiện về hội trường.

4. Giao trách nhiệm Trung tâm VHTT-TT thị xã cử phóng viên đưa tin hội nghị.

Nhận được Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các đơn vị cùng phối hợp thực hiện nghiêm túc./.       

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.320
Truy cập hiện tại 2.615 khách