Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
Ngày cập nhật 07/05/2024

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về giá trị lịch sử, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 05 năm 2021 - 2025; tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng; các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thị xã Hương Thủy ngày càng phát triển, văn minh; tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

3. Lựa chọn, bồi dưỡng, phát hiện và đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

4. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục rộng rãi.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo khí thế và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 của thị xã.

2. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ, tỉnh phát động: Phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;“Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; “Mai vàng trước ngõ”... và các phong trào thi đua trên lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo; an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội...

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn, bồi dưỡng, phát hiện và đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên
tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể thị xã, các cơ quan Trung ương trên địa bàn; UBND các xã, phường

Tổ chức các phong trào thi đua với chủ đề, mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, kết hợp với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan tại trụ sở cơ quan, đơn vị; khu vực trung tâm, khu vực dân cư.

2. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân, truyền thống vẻ vang qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và lực lượng vũ trang địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, tỉnh phát động: “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; “Mai vàng trước ngõ” và các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ để tuyên truyền về các gương điển hình là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc kháng chiến và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và trong tổ chức, triển khai, thực hiện tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đề xuất UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ) xem xét khen thưởng.

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã

- Thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân;

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền và đưa tin kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội trên địa bàn thị xã.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

5. Phòng Nội vụ

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị, triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND thị xã xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và trong tổ chức, triển khai, thực hiện tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường chủ động triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, đề xuất, giải quyết./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.193
Truy cập hiện tại 30.751 khách