Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
Ngày cập nhật 06/05/2024
STT Hương Thủy Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tổ hòa giải
(ghi rõ địa chỉ)
Trình độ chuyên môn
(nếu có)
Quyết định công nhận làm hòa giải viên
(Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định)
I Phú Bài              
1   Phạm Bá Hoàng   Nam Kinh Tổ 1   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
2   Nguyễn Văn Lai   Nam Kinh Tổ 1   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
3   Lê Viết Phong   Nam Kinh Tổ 1   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
4   Nguyễn Anh Trị   Nam Kinh Tổ 1   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
5   Nguyễn Viết Phước   Nam Kinh Tổ 1   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
6   Nguyễn Thị Dung   Nữ Kinh Tổ 1   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
7   Lê Đình Tân   Nam Kinh Tổ 2   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
8   Trần Quốc Toán   Nam Kinh Tổ 2   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
9   Cao Đình Thuấn   Nam Kinh Tổ 2   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
10   Lê Hồng Cường   Nam Kinh Tổ 2   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
11   Phan Thị Nga   Nữ Kinh Tổ 2   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
12   Võ Văn Trí   Nam Kinh Tổ 3   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
13   Nguyễn Văn Lanh   Nam Kinh Tổ 3   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
14   Nguyễn Quang Cận   Nam Kinh Tổ 3   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
15   Trần Thị Loan   Nữ Kinh Tổ 3   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
16   Dương Công Năm   Nam Kinh Tổ 3   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
17   Nguyễn Thị Hạnh   Nữ Kinh Tổ 3   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
18   Trần Thị Hương   Nữ Kinh Tổ 4   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
19   Hoàng Trọng Ba   Nam Kinh Tổ 4   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
20   Nguyễn Đức Việt   Nam Kinh Tổ 4   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
21   Nguyễn Báu   Nam Kinh Tổ 4   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
22   Lê Thị Hoa   Nữ Kinh Tổ 4   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
23   Đoàn Văn Sỹ   Nam Kinh Tổ 5   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
24   Nguyễn Văn Bê   Nữ Kinh Tổ 5   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
25   Lê Huy Dung   Nam Kinh Tổ 5   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
26   Hoàng Ngọc   Nam Kinh Tổ 5   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
27   Hồ Thu   Nam Kinh Tổ 5   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
28   Nguyễn Thị Yến   Nữ Kinh Tổ 5   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
29   Hồ Trọng Hiếu   Nam Kinh Tổ 6   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
30   Nguyễn An Quốc Hùng   Nam Kinh Tổ 6   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
31   Vũ Xuân Ngợi   Nam Kinh Tổ 6   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
32   Đoàn Văn Long   Nam Kinh Tổ 6   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
33   Nguyễn Văn Phương   Nam Kinh Tổ 6   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
34   Trần Thị Xuân   Nữ Kinh Tổ 6   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
35   Nguyễn Thị Hường   Nữ Kinh Tổ 6   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
36   Nguyễn Đình Thuốc   Nam Kinh Tổ 7   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
37   Nguyễn Minh Hiền   Nam Kinh Tổ 7   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
38   Nguyễn Thị Thúy   Nữ Kinh Tổ 7   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
39   Trần Văn Cường   Nam Kinh Tổ 7   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
40   Nguyễn Hữu Tiến   Nam Kinh Tổ 7   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
41   Thái Đắc Lới   Nam Kinh Tổ 7   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
42   Huỳnh Anh Khoa   Nam Kinh Tổ 7   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
43   Phạm Đức Lệ   Nam Kinh Tổ 8   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
44   Phan Khắc Cẩn   Nam Kinh Tổ 8   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
45   Hồ Sỹ Hùng   Nam Kinh Tổ 8   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
46   Phạm Văn Thế   Nam Kinh Tổ 8   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
47   Trần Minh Sơn   Nam Kinh Tổ 8   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
48   Đỗ Viết Tuyến   Nam Kinh Tổ 8   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
49   Lê Thị Sen   Nữ Kinh Tổ 8   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
50   Võ Sơn   Nam Kinh Tổ 9   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
51   Lương Thị Đào   Nữ Kinh Tổ 9   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
52   Nguyễn Văn Tuấn   Nam Kinh Tổ 9   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
53   Thái Đàm Bảo   Nam Kinh Tổ 9   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
54   Hồ Thị Liên   Nữ Kinh Tổ 9   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
55   Trương Thị Ngọc Kiều   Nữ Kinh Tổ 9   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
56   Vũ Thanh Hiền   Nam Kinh Tổ 10   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
57   Nguyễn Thị Hương   Nữ Kinh Tổ 10   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
58   Nguyễn Ích Thắng   Nam Kinh Tổ 10   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
59   Ngô Văn Dũng   Nam Kinh Tổ 10   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
60   Đậu Thị Vĩnh Liên   Nữ Kinh Tổ 10   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
61   Phạm Anh   Nam Kinh Tổ 10   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
62   Nguyễn Hải   Nam Kinh Tổ 10   Số: 201/QĐ-UBND ngày 25/9/2023
II Thủy Châu              
1   Lê Văn Trọng   Nam Kinh Tổ 1   Số: 245/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
2   Võ Trọng Tịch   Nam Kinh Tổ 1   Số: 245/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
3   Võ Trọng Chiến   Nam Kinh Tổ 1   Số: 245/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
4   Hồ Thị Thạch   Nữ Kinh Tổ 1   Số: 245/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
5   Lê Văn Thành   Nam Kinh Tổ 1   Số: 245/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
6   Nguyễn Văn Lợi   Nam Kinh Tổ 1   Số: 245/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
7   Bùi Thị Thu   Nữ Kinh Tổ 1   Số: 245/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
8   Võ Trọng Phúc   Nam Kinh Tổ 1   Số: 245/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
9   Phan Đổng   Nam Kinh Tổ 2   Số: 246/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
10   Dương Chư   Nam Kinh Tổ 2   Số: 246/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
11   Nguyễn Tiễn Hưởng   Nam Kinh Tổ 2   Số: 246/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
12   Dương Đình Sáng    Nam Kinh Tổ 2   Số: 246/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
13   Lê Dược   Nam Kinh Tổ 2   Số: 246/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
14   Nguyễn Trung   Nam Kinh Tổ 2   Số: 246/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
15   Nguyễn Thị Thủy   Nữ Kinh Tổ 2   Số: 246/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
16   Phan Văn Được   Nam Kinh Tổ 2   Số: 246/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
17   Nguyễn Thanh Nam   Nam Kinh Tổ 3   Số: 247/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
18   Hồ Viết Nhật   Nam Kinh Tổ 3   Số: 247/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
19   Nguyễn Văn Đống   Nam Kinh Tổ 3   Số: 247/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
20   Lê Chốn   Nam Kinh Tổ 3   Số: 247/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
21   Lê Long   Nam Kinh Tổ 3   Số: 247/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
22   Võ Ngôn   Nam Kinh Tổ 3   Số: 247/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
23   Lê Thị Diễm My   Nữ Kinh Tổ 3   Số: 247/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
24   Nguyễn Xuân Lộc   Nam Kinh Tổ 3   Số: 247/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
25   Trần Văn Đức   Nam Kinh Tổ 4   Số: 248/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
26   Nguyễn Đông   Nam Kinh Tổ 4   Số: 248/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
27   Ngô Viết Cường   Nam Kinh Tổ 4   Số: 248/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
28   Hồ Dược   Nam Kinh Tổ 4   Số: 248/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
29   Võ Văn Cựu   Nam Kinh Tổ 4   Số: 248/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
30   Võ Thị Lựu   Nữ Kinh Tổ 4   Số: 248/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
31   Võ Phương Cảng   Nam Kinh Tổ 5   Số: 249/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
32   Phạm Đậu   Nam Kinh Tổ 5   Số: 249/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
33   Võ Đức Thảo   Nam Kinh Tổ 5   Số: 249/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
34   Ngô Quý Toàn   Nam Kinh Tổ 5   Số: 249/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
35   Trần Duy Chạy   Nam Kinh Tổ 5   Số: 249/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
36   Phan Văn Tịch   Nam Kinh Tổ 5   Số: 249/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
37   Lê Thị Ngọc   Nữ Kinh Tổ 5   Số: 249/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
38   Trần Hùng   Nam Kinh Tổ 5   Số: 249/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
39   Nguyễn Văn Lối   Nam Kinh Tổ 6   Số: 250/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
40   Nguyễn Xuân Thành   Nam Kinh Tổ 6   Số: 250/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
41   Lê Văn Thủ   Nam Kinh Tổ 6   Số: 250/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
42   Trần Thị Thanh   Nam Kinh Tổ 6   Số: 250/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
43   Võ Thị Thạch   Nữ Kinh Tổ 6   Số: 250/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
44   Phan Ngọc Vinh   Nam Kinh Tổ 6   Số: 250/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
45   Nguyễn Thị Thương   Nữ Kinh Tổ 7   Số: 251/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
46   Nguyễn Quảng   Nam Kinh Tổ 7   Số: 251/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
47   Lê Yên   Nam Kinh Tổ 7   Số: 251/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
48   Nguyễn Thuận   Nam Kinh Tổ 7   Số: 251/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
49   Đỗ Văn Thứ   Nam Kinh Tổ 7   Số: 251/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
50   Nguyễn Hoàng   Nam Kinh Tổ 7   Số: 251/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
51   Lê Thị Xoa   Nữ Kinh Tổ 7   Số: 251/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
52   Lê Định   Nam Kinh Tổ 8   Số: 252/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
53   Võ Hóa   Nam Kinh Tổ 8   Số: 252/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
54   Lê Thành Chung   Nam Kinh Tổ 8   Số: 252/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
55   Võ Trọng Hợi   Nam Kinh Tổ 8   Số: 252/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
56   Nguyễn Ngọc   Nam Kinh Tổ 8   Số: 252/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
57   Nguyễn Duy Phương   Nam Kinh Tổ 8   Số: 252/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
58   Đoàn Thị Thủy   Nam Kinh Tổ 8   Số: 252/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
59   Võ Văn Vũ   Nữ Kinh Tổ 8   Số: 252/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
60   Lê Pha   Nam Kinh Tổ 9   Số: 253/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
61   Võ Văn Minh   Nam Kinh Tổ 9   Số: 253/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
62   Nguyễn Văn Duy   Nam Kinh Tổ 9   Số: 253/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
63   Lê Văn Năm   Nam Kinh Tổ 9   Số: 253/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
64   Lư Căn   Nam Kinh Tổ 9   Số: 253/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
65   Nguyễn Thanh Hùng   Nam Kinh Tổ 9   Số: 253/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
66   Võ Thị Bích Thủy   Nữ Kinh Tổ 9   Số: 253/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
67   Lê Đức   Nam Kinh Tổ 9   Số: 253/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
68   Lê Sy   Nam Kinh Tổ 10   Số: 254/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
69   Huỳnh Thị Thương   Nữ Kinh Tổ 10   Số: 254/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
70   Lê Công Huynh   Nam Kinh Tổ 10   Số: 254/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
71   Lê Hóa   Nam Kinh Tổ 10   Số: 254/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
72   Nguyễn Lý   Nam Kinh Tổ 10   Số: 254/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
73   Phan Ngọc Biên   Nam Kinh Tổ 10   Số: 254/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
74   Trần Thị Sương   Nữ Kinh Tổ 10   Số: 254/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
75   Lê Văn Hòa   Nam Kinh Tổ 10   Số: 254/QĐ-UBND ngày 06/11/2023
III Thủy Dương              
1   Ngô Văn Thành   Nam Kinh Tổ 01   Số 104/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
2   Nguyễn Thị Hạnh Phước   Nữ Kinh Tổ 01   Số 104/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
3   Ngô Văn Tân   Nam Kinh Tổ 01   Số 104/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
4   Lê Thị Nga   Nữ Kinh Tổ 01   Số 104/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
5   Nguyễn Anh Huấn   Nam Kinh Tổ 01   Số 104/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
6   Trần Thị Hải   Nữ Kinh Tổ 01   Số 104/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
7   Lê Quý Phú   Nam Kinh Tổ 02   Số 105/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
8   Lê Viết Lợi   Nam Kinh Tổ 02   Số 105/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
9   Nguyễn Văn Sương   Nam Kinh Tổ 02   Số 105/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
10   Phạm Bá Khôi   Nam Kinh Tổ 02   Số 105/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
11   Lê Thị Nga    Nữ Kinh Tổ 02   Số 105/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
12   Nguyễn Thanh Cường   Nam Kinh Tổ 02   Số 105/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
13   Trần Quýt   Nam Kinh Tổ 02   Số 105/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
14   Lê Thị Hạnh   Nữ Kinh Tổ 03   Số 106/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
15   Lê Quý Quánh   Nam Kinh Tổ 03   Số 105/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
16   Nguyễn Thanh Mĩnh   Nam Kinh Tổ 03   Số 105/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
17   Phạm Thị Thu Lài   Nữ Kinh Tổ 03   Số 105/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
18   Ngô Văn Minh   Nam Kinh Tổ 03   Số 105/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
19   Ngô Văn Nhàn   Nam Kinh Tổ 03   Số 107/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
20   Nguyễn Thanh Tuấn   Nam Kinh Tổ 04   Số 107/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
21   Nguyễn Thanh Định   Nam Kinh Tổ 04   Số 107/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
22   Lê Quý Cẩn   Nam Kinh Tổ 04   Số 107/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
23   Phạm Bá Xuyên 28/12/1960 Nam Kinh Tổ 04   Số 107/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
24   Phạm Thị Tám 20/8/1964 Nữ Kinh Tổ 04   Số 107/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
25   Ngô Thị Huệ 37811 Nữ Kinh Tổ 04   Số 107/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
26   Trần Hòa 28/12/1960 Nam Kinh Tổ 04   Số 107/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
27   Trần Thủy 1968 Nam Kinh Tổ 05   Số 108/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
28   Nguyễn Thanh Mai 1950 Nam Kinh Tổ 05   Số 107/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
29   Nguyễn Thị Huệ 1965 Nữ Kinh Tổ 05   Số 107/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
30   Châu Viết Minh 27/3/1959 Nam Kinh Tổ 06   Số 109/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
31   Phạm Bá Quyết 15/3/1950 Nam Kinh Tổ 06   Số 109/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
32   Lê Thị Lệ Thanh 24/5/1969 Nữ Kinh Tổ 06   Số 109/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
33   Lê Viết Cường 22648 Nam Kinh Tổ 06   Số 109/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
34   Lê Viết Thái 30/10/1954 Nam Kinh Tổ 07   Số 110/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
35   Đinh Hữu Đặng 30/11/1956 Nam Kinh Tổ 07   Số 110/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
36   Ngô Văn Dương 24/4/1960 Nam Kinh Tổ 07   Số 110/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
37   Lê Thị Thương 23/3/1962 Nữ Kinh Tổ 07   Số 110/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
38   Huỳnh Hoài Niệm 27/12/1965 Nam Kinh Tổ 07   Số 110/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
39   Lưu Văn Hòa 17200 Nam Kinh Tổ 07   Số 110/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
40   Lê Thị Thu   Nữ Kinh Tổ 08   Số 111/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
41   Đặng Văn Việt   Nam Kinh Tổ 08   Số 111/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
42   Lê Thị Thanh Tâm   Nữ Kinh Tổ 08   Số 111/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
43   Lê Hải Trọng   Nam Kinh Tổ 08   Số 111/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
44   Đoàn Xăng   Nam Kinh Tổ 08   Số 111/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
45   Lưu Văn Tri   Nam Kinh Tổ 09   Số 112/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
46   Phùng Hữu Chương   Nam Kinh Tổ 09   Số 112/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
47   Đỗ Thị Hồng   Nữ Kinh Tổ 09   Số 112/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
48   Trần Tơ 22/9/1949 Nam Kinh Tổ 10   Số 113/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
49   Ngô Hữu Kim 23/8/1960 Nam Kinh Tổ 10   Số 113/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
50   Phạm Quốc Huy 20/8/1960 Nam Kinh Tổ 10   Số 113/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
51   Nguyễn Thanh Lộc 17/10/1956 Nam Kinh Tổ 10   Số 113/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
52   Trần Thị Loan 5/9/1972 Nữ Kinh Tổ 10   Số 113/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
53   Phùng Hữu Thành 15/11/1958 Nam Kinh Tổ 10   Số 113/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
54   Ngô Viết Mạnh 18/12/1995 Nam Kinh Tổ 10   Số 113/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
55   Tô Kim Tâm 10/11/1960 Nam Kinh Tổ 10   Số 113/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
56   Phùng Hữu Chất 20/5/1958 Nam Kinh Tổ 11   Số 114/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
57   Ngô Thị Thương 10/10/1949 Nữ Kinh Tổ 11   Số 114/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
58   Lê Thị Thiện 10/2/1962 Nữ Kinh Tổ 11   Số 114/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
59   Ngô Viết Quý 11/10/1966 Nam Kinh Tổ 11   Số 114/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
60   Lê Viết Giá 10/12/1945 Nam Kinh Tổ 11   Số 115/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
61   Ngô Thị Hồng Hạnh 1982 Nữ Kinh Tổ 12   Số 115/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
62   Nguyễn Thanh Lâm 1971 Nam Kinh Tổ 12   Số 115/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
63   Phạm Quốc Hùng 1968 Nam Kinh Tổ 12   Số 115/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
64   Vũ Thị Bình 1963 Nữ Kinh Tổ 12   Số 115/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
65   Trần Quốc Toản 1980 Nam Kinh Tổ 12   Số 115/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
66   Nguyễn Văn Sang 1991 Nam Kinh Tổ 12   Số 115/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
67   Lê Văn Má 1943 Nam Kinh Tổ 12   Số 115/QĐ-UBND, ngày 14/7/2023 
IV Thủy Lương              
1   Lê Duy Ngọc   Nam Kinh 1   QĐ số 174 ngày 26/10/2023
2   Võ Viết Quang   Nam Kinh 1   QĐ số 174 ngày 26/10/2023
3   Võ Thị Bích   Nữ Kinh 1   QĐ số 174 ngày 26/10/2023
4   Nguyễn Bảy   Nam Kinh 1   QĐ số 174 ngày 26/10/2023
5   Nguyễn Văn Trường   Nam Kinh 1   QĐ số 174 ngày 26/10/2023
6   Phan Đăng Chiến   Nam Kinh 2   QĐ số 175 ngày 26/10/2023
7   Hồ Văn Mão   Nam Kinh 2   QĐ số 175 ngày 26/10/2023
8   Vương Thị Thu Thuỷ   Nữ Kinh 2   QĐ số 175 ngày 26/10/2023
9   Phạm Tồn   Nam Kinh 2   QĐ số 175 ngày 26/10/2023
10   Hoàng Hữu Chiến   Nam Kinh 2   QĐ số 175 ngày 26/10/2023
11   Nguyễn Văn Quân   Nam Kinh 2 ĐH QĐ số 175 ngày 26/10/2023
12   Dương Trắc   Nam Kinh 3   QĐ số 176 ngày 26/10/2023
13   Đoàn Phát   Nam Kinh 3   QĐ số 176 ngày 26/10/2023
14   Bùi Anh Tuấn   Nam Kinh 3   QĐ số 176 ngày 26/10/2023
15   Trần Thị Thuận   Nữ Kinh 3   QĐ số 176 ngày 26/10/2023
16   Nguyễn Hoa   Nam Kinh 3   QĐ số 176 ngày 26/10/2023
17   Hoàng Thị Mừng   Nữ Kinh 3   QĐ số 176 ngày 26/10/2023
18   Hoàng Đức Thắng   Nam Kinh 3 ĐH QĐ số 176 ngày 26/10/2023
19   Trần Văn Đẩy   Nam Kinh 4   QĐ số 177 ngày 26/10/2023
20   Võ Khắc thưởng   Nam Kinh 4 ĐH QĐ số 177 ngày 26/10/2023
21   Nguyễn Xuân Sửu   Nam Kinh 4 ĐH QĐ số 177 ngày 26/10/2023
22   Nguyễn Thị Duyên   Nữ Kinh 4   QĐ số 177 ngày 26/10/2023
23   Nguyễn Ít Thương   Nam Kinh 4   QĐ số 177 ngày 26/10/2023
24   Hoàng Thuận   Nam Kinh 4   QĐ số 177 ngày 26/10/2023
25   Bạch Thị Thanh Thuý   Nữ Kinh 4 ĐH QĐ số 177 ngày 26/10/2023
26   Phạm Văn Tiển   Nam Kinh 5   QĐ số 178 ngày 26/10/2023
27   Phạm Tùng   Nam Kinh 5   QĐ số 178 ngày 26/10/2023
28   Hoàng Lân   Nam Kinh 5   QĐ số 178 ngày 26/10/2023
29   Lê Thị Văn Trinh   Nữ Kinh 5   QĐ số 178 ngày 26/10/2023
30   Võ Khắc Nghi   Nam Kinh 5   QĐ số 178 ngày 26/10/2023
31   Nguyễn Quang Đinh   Nam Kinh 5   QĐ số 178 ngày 26/10/2023
32   Nguyễn Xuân Hưng   Nữ Kinh 5   QĐ số 178 ngày 26/10/2023
33   Phạm Ngọc Cường   Nam Kinh 6   QĐ số 179 ngày 26/10/2023
34   Võ Thị Bình   Nữ Kinh 6   QĐ số 179 ngày 26/10/2023
35   Nguyễn Quang Huệ   Nam Kinh 6   QĐ số 179 ngày 26/10/2023
36   Võ Kiệt   Nam Kinh 6   QĐ số 179 ngày 26/10/2023
37   Võ Khắc Rin   Nam Kinh 6   QĐ số 179 ngày 26/10/2023
38   Trương Văn Hoà   Nam Kinh 6   QĐ số 179 ngày 26/10/2023
39   Nguyễn Sinh   Nam Kinh 7   QĐ số 180 ngày 26/10/2023
40   Nguyễn Châu   Nam Kinh 7   QĐ số 180 ngày 26/10/2023
41   Phạm Hoá   Nam Kinh 7   QĐ số 180 ngày 26/10/2023
42   Nguyễn Thị Lỵ   Nữ Kinh 7   QĐ số 180 ngày 26/10/2023
43   Đặng Năm   Nam Kinh 7   QĐ số 180 ngày 26/10/2023
44   Võ Đức Thuận   Nam Kinh 7   QĐ số 180 ngày 26/10/2023
45   Nguyễn Duy Phước   Nam Kinh 7 ĐH QĐ số 180 ngày 26/10/2023
V Thủy Phương              
1   Nguyễn Văn Khuyến    Nam    Tổ 1   QĐ số 65 ngày 13/3/2024
2   Nguyễn Thị Hoa    Nữ    Tổ 1   QĐ số 65 ngày 13/3/2024
3   Dương Văn Nhân    Nam    Tổ 1   QĐ số 65 ngày 13/3/2024
4   Nguyễn Duy Quý    Nam    Tổ 1   QĐ số 65 ngày 13/3/2024
5   Nguyễn Duy Hiền    Nam    Tổ 1   QĐ số 65 ngày 13/3/2024
6   Nguyễn Đình Dũng    Nam    Tổ 1   QĐ số 65 ngày 13/3/2024
7   Nguyễn Văn Diểu    Nam    Tổ 2   QĐ số 66 ngày 13/3/2024
8   Nguyễn Văn Thành    Nam    Tổ 2   QĐ số 66 ngày 13/3/2024
9   Nguyễn Văn Tranh    Nam    Tổ 2   QĐ số 66 ngày 13/3/2024
10   Nguyễn Thị Hoà    Nữ    Tổ 2   QĐ số 66 ngày 13/3/2024
11   Nguyễn Văn Quang Nhật    Nam    Tổ 2   QĐ số 66 ngày 13/3/2024
12   Nguyễn Thành Nhạc    Nam    Tổ 2   QĐ số 66 ngày 13/3/2024
13   Nguyễn Đình Năm    Nam    Tổ 2   QĐ số 66 ngày 13/3/2024
14   Nguyễn Văn Xiểng   Nam    Tổ 3   QĐ số 67 ngày 13/3/2024
15   Đặng Duy Thạnh   Nam    Tổ 3   QĐ số 67 ngày 13/3/2024
16   Dương Thị Đỡ    Nữ    Tổ 3   QĐ số 67 ngày 13/3/2024
17   Nguyễn Thanh Phước    Nam    Tổ 3   QĐ số 67 ngày 13/3/2024
18   Trương Văn Cường    Nam    Tổ 3   QĐ số 67 ngày 13/3/2024
19   Nguyễn Đình Ngữ    Nam    Tổ 3   QĐ số 67 ngày 13/3/2024
20   Nguyễn Văn Bích    Nam    Tổ 4   QĐ số 68 ngày 13/3/2024
21   Nguyễn Văn Lâu    Nam    Tổ 4   QĐ số 68 ngày 13/3/2024
22   Nguyễn Thị Lanh    Nam    Tổ 4   QĐ số 68 ngày 13/3/2024
23   Nguyễn Đắc Cái    Nam    Tổ 4   QĐ số 68 ngày 13/3/2024
24   Lê Thị Ngọc Quỳnh    Nữ    Tổ 4   QĐ số 68 ngày 13/3/2024
25   Lê Văn Hoà    Nam    Tổ 4   QĐ số 68 ngày 13/3/2024
26   Nguyễn Đình Chu    Nam    Tổ 5   QĐ số 69 ngày 13/3/2024
27   Ngô Trung Dũng    Nam    Tổ 5   QĐ số 69 ngày 13/3/2024
28   Nguyễn Thị Thu Hiền    Nữ    Tổ 5   QĐ số 69 ngày 13/3/2024
29   Trương Văn Kế    Nam    Tổ 5   QĐ số 69 ngày 13/3/2024
30   Trần Thị Ly    Nữ    Tổ 5   QĐ số 69 ngày 13/3/2024
31   Nguyễn Đình Độc    Nam    Tổ 5   QĐ số 69 ngày 13/3/2024
32   Trần Thanh Hồng    Nam    Tổ 6   QĐ số 70 ngày 13/3/2024
33   Văn Viết Hùng    Nam    Tổ 6   QĐ số 70 ngày 13/3/2024
34   Nguyễn Thị Thương    Nữ    Tổ 6   QĐ số 70 ngày 13/3/2024
35   Bùi Thế Mỹ    Nam    Tổ 6   QĐ số 70 ngày 13/3/2024
36   Trần Thị Khánh Vân    Nữ    Tổ 6   QĐ số 70 ngày 13/3/2024
37   Nguyễn Văn Tiệp    Nam    Tổ 6   QĐ số 70 ngày 13/3/2024
38   Lê Hữu Gừng    Nam    Tổ 7   QĐ số 71 ngày 13/3/2024
39   Nguyễn Thị Tú Uyên    Nữ    Tổ 7   QĐ số 71 ngày 13/3/2024
40   Đặng Thị Quỳnh Hương    Nữ    Tổ 7   QĐ số 71 ngày 13/3/2024
41   Nguyễn Tất Hối    Nam    Tổ 7   QĐ số 71 ngày 13/3/2024
42   Nguyễn Thị Anh Đào    Nữ    Tổ 7   QĐ số 71 ngày 13/3/2024
43   Hà Lãm    Nam    Tổ 8   QĐ số 72 ngày 13/3/2024
44   Lê Công Thành    Nam    Tổ 8   QĐ số 72 ngày 13/3/2024
45   Trương Thị Ánh Tuyết    Nữ    Tổ 8   QĐ số 72 ngày 13/3/2024
46   Nguyễn Văn Tấn    Nam    Tổ 8   QĐ số 72 ngày 13/3/2024
47   Trần Xuân Quý    Nam    Tổ 8   QĐ số 72 ngày 13/3/2024
48   Lê Công Chiến    Nam    Tổ 8   QĐ số 72 ngày 13/3/2024
49   Nguyễn Thị Hải    Nữ    Tổ 9   QĐ số 73 ngày 13/3/2024
50   Trương Thị Thu Thuỷ    Nữ    Tổ 9   QĐ số 73 ngày 13/3/2024
51   Nguyễn Thị Hồng Thảo    Nữ    Tổ 9   QĐ số 73 ngày 13/3/2024
52   Nguyễn Văn Liệu    Nam    Tổ 9   QĐ số 73 ngày 13/3/2024
53   Nguyễn Văn Đính    Nam    Tổ 9   QĐ số 73 ngày 13/3/2024
54   Võ Thị Thắm    Nữ    Tổ 10    QĐ số 74 ngày 13/3/2024
55   Nguyễn Văn Dương    Nam    Tổ 10    QĐ số 74 ngày 13/3/2024
56   Hà Thị Thạnh    Nữ    Tổ 10   QĐ số 74 ngày 13/3/2024
57   Nguyễn Thị Huệ    Nữ    Tổ 10   QĐ số 74 ngày 13/3/2024
58   Lê Văn Hiệu    Nam    Tổ 10   QĐ số 74 ngày 13/3/2024
59   Lê Lợi    Nam    Tổ 10   QĐ số 74 ngày 13/3/2024
60   Trần Văn Dòng    Nam    Tổ 10   QĐ số 74 ngày 13/3/2024
61   Nguyễn Văn Dinh    Nam    Tổ 11   QĐ số 75 ngày 13/3/2024
62   Lê Công Minh    Nam    Tổ 11   QĐ số 75 ngày 13/3/2024
63   Võ Thị Minh Hiếu    Nữ    Tổ 11   QĐ số 75 ngày 13/3/2024
64   Nguyễn Xuân    Nam    Tổ 11   QĐ số 75 ngày 13/3/2024
65   Huỳnh Phi Hoàng    Nam    Tổ 11   QĐ số 75 ngày 13/3/2024
66   Lê Viết Hoanh    Nam    Tổ 11   QĐ số 75 ngày 13/3/2024
67   Nguyễn Văn Dưa    Nam    Tổ 11   QĐ số 75 ngày 13/3/2024
68   Nguyễn Đình Phương    Nam    Tổ 12   QĐ số 76 ngày 13/3/2024
69   Thái Vĩnh Tiến    Nam    Tổ 12   QĐ số 76 ngày 13/3/2024
70   Lê Thị Ánh Tuyết    Nữ    Tổ 12   QĐ số 76 ngày 13/3/2024
71   Nguyễn Đình Vinh    Nam    Tổ 12   QĐ số 76 ngày 13/3/2024
72   Nguyễn Đức Anh Tài    Nam    Tổ 12   QĐ số 76 ngày 13/3/2024
73   Nguyễn Đình Thuỵ    Nam    Tổ 12   QĐ số 76 ngày 13/3/2024
74   Nguyễn Đình Xu    Nam    Tổ 12   QĐ số 76 ngày 13/3/2024
VI Dương Hòa              
1   Lê Văn Thanh   Nam Kinh Buồng Tằm    20/12/2021
2   Đỗ Ngọc Nhật   Nam Kinh Buồng Tằm    20/12/2021
3   Hồ Thị Mỹ Ni   Nam Kinh Buồng Tằm    20/12/2021
4   Nguyễn Văn Tuấn   Nam Kinh Buồng Tằm    20/12/2021
5   Phạm Hữu Tuyến   Nam Kinh Buồng Tằm    20/12/2021
6   Trần Văn Việt   Nam Kinh Buồng Tằm    20/12/2021
7   Phạm Thị Thu   Nữ Kinh Buồng Tằm    20/12/2021
8   Trương Văn Lô   Nam Kinh Thanh Vân    20/12/2021
9   Trương Hữu Luyện   Nam Kinh Thanh Vân    20/12/2021
10   Nguyễn Thị Thủy   Nữ Kinh Thanh Vân    20/12/2021
11   Nguyễn Viết Tâm   Nam Kinh Thanh Vân    20/12/2021
12   Nguyễn Công Tuấn   Nam Kinh Thanh Vân    20/12/2021
13   Hoàng Tuấn   Nam Kinh Thanh Vân    20/12/2021
14   Nguyễn Văn Trước   Nam Kinh Thôn Hạ    20/12/2021
15   Lê Văn Rin   Nam Kinh Thôn Hạ    20/12/2021
16   Phạm Thị Tằm   Nữ Kinh Thôn Hạ    20/12/2021
17   Lê Văn Tân   Nam Kinh Thôn Hạ    20/12/2021
18   Nguyễn Văn Lảm   Nam Kinh Thôn Hạ    20/12/2021
19   Phan Trường Giang   Nam Kinh Thôn Hạ    20/12/2021
20   Nguyễn Văn Ái   Nam Kinh Thôn Hạ    20/12/2021
21   Mai Văn Tám   Nam Kinh Thôn Hạ    20/12/2021
22   Trương Văn Huy   Nam Kinh Khe Sòng    20/12/2021
23   Trần Thị Tình   Nữ Kinh Khe Sòng    20/12/2021
24   Nguyễn Văn Nghĩa   Nam Kinh Khe Sòng    20/12/2021
25   Nguyễn Văn Bình   Nam Kinh Khe Sòng    20/12/2021
26   Nguyễn Văn Thanh   Nam Kinh Khe Sòng    20/12/2021
27   Trương Thị Bướm   Nữ Kinh Khe Sòng    20/12/2021
28   Lê Văn Thân   Nam Kinh Thôn Hộ    20/12/2021
29   Trương Văn Quốc   Nam Kinh Thôn Hộ    20/12/2021
30   Trần Văn Ngọc   Nam Kinh Thôn Hộ    20/12/2021
31   Võ Châu   Nam Kinh Thôn Hộ    20/12/2021
32   Huỳnh Văn Lợi   Nam Kinh Thôn Hộ    20/12/2021
33   Ngô Thị Bờ   Nữ Kinh Thôn Hộ    20/12/2021
34   Hà Thúc Nhật   Nam Kinh Thôn Hộ    20/12/2021
35   Võ Hồng   Nam Kinh Thôn Hộ    20/12/2021
VII Phú Sơn              
1   Tôn Thất Hùng   Nam Kinh 1   QĐ số 72 ngày 06/10/2021
2    Lê Văn Lợi   Nam Kinh 1   QĐ số 72 ngày 06/10/2021
3    Ngô Thị Kim Ngân   Nữ Kinh 1   QĐ số 72 ngày 06/10/2021
4    Trần Linh   Nữ Kinh 1   QĐ số 72 ngày 06/10/2021
5    Lê Văn Quốc   Nam Kinh 1   QĐ số 72 ngày 06/10/2021
6    Trần A   Nam Kinh 1   QĐ số 72 ngày 06/10/2021
7    Lê Văn Luận   Nam Kinh 1   QĐ số 72 ngày 06/10/2021
8    Nguyễn Viết Cường   Nam Kinh 1   QĐ số 72 ngày 06/10/2021
9    Nguyễn Quang Quà   Nam Kinh 2   QĐ số 73 ngày 06/10/2021
10    Nguyễn Quang Kính   Nam Kinh 2   QĐ số 73 ngày 06/10/2021
11    Trần Thị Hồng   Nữ Kinh 2   QĐ số 73 ngày 06/10/2021
12    Văn Viết Bứa   Nam Kinh 2   QĐ số 73 ngày 06/10/2021
13    Trần Bá Mười   Nam Kinh 2   QĐ số 73 ngày 06/10/2021
14    Lê Văn Đức Dũng   Nam Kinh 2   QĐ số 73 ngày 06/10/2021
15    Nguyễn Quang Hòa   Nam Kinh 2   QĐ số 73 ngày 06/10/2021
16    Nguyễn Văn Dừa   Nam Kinh 3   QĐ số 74 ngày 06/10/2021
17    Ban Văn Phúc   Nam Kinh 3   QĐ số 74 ngày 06/10/2021
18    Ngô Thị Thúy   Nữ Kinh 3   QĐ số 74 ngày 06/10/2021
19    Phạm Văn Trọng   Nam Kinh 3   QĐ số 74 ngày 06/10/2021
20    Nguyễn Quang Bốm   Nam Kinh 3   QĐ số 74 ngày 06/10/2021
21    Ngô Văn Tuyến   Nam Kinh 3   QĐ số 74 ngày 06/10/2021
22    Nguyễn Bữu   Nam Kinh 3   QĐ số 74 ngày 06/10/2021
23    Lê Đình Hiền   Nam Kinh 3   QĐ số 74 ngày 06/10/2021
24    Nguyễn Thị Hồng   Nữ Kinh 4   QĐ số 75 ngày 06/10/2021
25    Dương Văn Tánh   Nam Kinh 4   QĐ số 75 ngày 06/10/2021
26    Nguyễn Văn Phương   Nam Kinh 4   QĐ số 75 ngày 06/10/2021
27    Nguyễn Viết Thiện   Nam Kinh 4   QĐ số 75 ngày 06/10/2021
28    Nguyễn Văn Cám   Nam Kinh 4   QĐ số 75 ngày 06/10/2021
29    Dương Văn Đính   Nam Kinh 4   QĐ số 75 ngày 06/10/2021
VIII Thủy Phù              
1   Huỳnh Sinh   Nam Kinh 1A   QĐ số 173 ngày 20/10/2023
2   Lê Quý   Nam Kinh 1A   QĐ số 173 ngày 20/10/2023
3   Nguyễn Diếu   Nam Kinh 1A   QĐ số 173 ngày 20/10/2023
4   Nguyễn Quang Hữu   Nam Kinh 1A   QĐ số 173 ngày 20/10/2023
5   Võ Ổn   Nam Kinh 1A   QĐ số 173 ngày 20/10/2023
6   Nguyễn Thị Phi Tuyên   Nữ Kinh 1A   QĐ số 173 ngày 20/10/2023
7   LêVawn Trình   Nam Kinh 1A   QĐ số 173 ngày 20/10/2023
8   Lê Sâm   Nam Kinh 1B   QĐ số 174 ngày 20/10/2023
9   Lê Ngân   Nam Kinh 1B   QĐ số 174 ngày 20/10/2023
10   Trần Như Thảo   Nam Kinh 1B   QĐ số 174 ngày 20/10/2023
11   Đoàn Văn Thuận   Nam Kinh 1B   QĐ số 174 ngày 20/10/2023
12   Nguyễn Thị Thanh Trang   Nữ Kinh 1B   QĐ số 174 ngày 20/10/2023
13   Ngô Viết Phước   Nam Kinh 1B   QĐ số 174 ngày 20/10/2023
14   Hà Văn Lực   Nam Kinh 1B   QĐ số 174 ngày 20/10/2023
15   Lê Quốc Trình   Nam Kinh 2   QĐ số 175 ngày 20/10/2023
16   Lê Tùng   Nam Kinh 2   QĐ số 175 ngày 20/10/2023
17   Lê Sơn   Nữ Kinh 2   QĐ số 175 ngày 20/10/2023
18   Lê Sở   Nam Kinh 2   QĐ số 175 ngày 20/10/2023
19   Ngô Thị Xuân   Nam Kinh 2   QĐ số 175 ngày 20/10/2023
20   Đỗ Minh Cảnh   Nam Kinh 2   QĐ số 176 ngày 20/10/2023
21   Trần Như Sang   Nam Kinh 3   QĐ số 176 ngày 20/10/2023
22   Nguyễn Văn Lộc   Nam Kinh 3   QĐ số 176 ngày 20/10/2023
23   Phan Đức Thi   Nam Kinh 3   QĐ số 176 ngày 20/10/2023
24   Nguyễn Thị Kim Phượng   Nữ Kinh 3   QĐ số 176 ngày 20/10/2023
25   Lê Thị Nuôn Thà   Nữ Kinh 3   QĐ số 176 ngày 20/10/2023
26   Lê Ngọc   Nam Kinh 4   QĐ số 177 ngày 20/10/2023
27   Lê Lành   Nam Kinh 4   QĐ số 177 ngày 20/10/2023
28   Lê Sỹ   Nam Kinh 4   QĐ số 177 ngày 20/10/2023
29   Lê Thị Trâm   Nữ Kinh 4   QĐ số 177 ngày 20/10/2023
30   Lê Dơn   Nam Kinh 4   QĐ số 177 ngày 20/10/2023
31   Phan Anh   Nam Kinh 5   QĐ số 178 ngày 2010/2023
32   Lê Văn Giáo   Nam Kinh 5   QĐ số 178 ngày 2010/2023
33   Lê Lãm   Nam Kinh 5   QĐ số 178 ngày 2010/2023
34   Ngô Đắc Huynh   Nam Kinh 5   QĐ số 178 ngày 2010/2023
35   Nguyễn Thị Hòa   Nữ Kinh 5   QĐ số 178 ngày 2010/2023
36   Ngô Đắc Vọng   Nam Kinh 5   QĐ số 178 ngày 2010/2023
37   Nguyễn Mông   Nam Kinh 6   QĐ số 179 ngày 20/10/2023
38   Trần Tánh   Nam Kinh 6   QĐ số 179 ngày 20/10/2023
39   Dương Lam   Nam Kinh 6   QĐ số 179 ngày 20/10/2023
40   Dương Duy Trí   Nam Kinh 6   QĐ số 179 ngày 20/10/2023
41   Phan Thị Hiên   Nữ Kinh 6   QĐ số 179 ngày 20/10/2023
42   Lê Bổn   Nam Kinh 6   QĐ số 179 ngày 20/10/2023
43   Nguyễn Anh   Nam Kinh 7   QĐ số 180 ngày 20/10/2023
44   Ngô Dũng   Nam Kinh 7   QĐ số 180 ngày 20/10/2023
45   Lê Minh Cảnh   Nam Kinh 7   QĐ số 180 ngày 20/10/2023
46   Nguyễn Thị sắt   Nữ Kinh 7   QĐ số 180 ngày 20/10/2023
47   Huỳnh Cử   Nam Kinh 7   QĐ số 180 ngày 20/10/2023
48   Phan Thanh Tùng   Nam Kinh 8A   QĐ số 181 ngày 20/10/2023
49   Lê Kiêm   Nam Kinh 8A   QĐ số 181 ngày 20/10/2023
50   Phan Viết Tuấn   Nam Kinh 8A   QĐ số 181 ngày 20/10/2023
51   Phan Viết An   Nam Kinh 8A   QĐ số 181 ngày 20/10/2023
52   Nguyễn Tạ   Nam Kinh 8A   QĐ số 181 ngày 20/10/2023
53   Đỗ Thị Bé   Nữ Kinh 8A   QĐ số 182 ngày 20/10/2023
54   Đoàn Lỗ   Nam Kinh 8B   QĐ số 182 ngày 20/10/2023
55   Trương Đức Lợi   Nam Kinh 8B   QĐ số 182 ngày 20/10/2023
56   Đoàn Đỉnh   Nam Kinh 8B   QĐ số 182 ngày 20/10/2023
57   Trần Thị Vít   Nữ Kinh 8B   QĐ số 182 ngày 20/10/2023
58   Nguyễn Trò   Nam Kinh 8B   QĐ số 182 ngày 20/10/2023
59   Ngô Đăng Cung   Nam Kinh 9   QĐ số 183 ngày 20/10/2023
60   Nguyễn Cang Cường   Nam Kinh 9   QĐ số 183 ngày 20/10/2023
61   Hồ Văn Anh   Nam Kinh 9   QĐ số 183 ngày 20/10/2023
62   Ngô Lụa   Nam Kinh 9   QĐ số 183 ngày 20/10/2023
63   Phan Thị Bích   Nữ Kinh 9   QĐ số 183 ngày 20/10/2023
64   Võ Phước Công   Nam Kinh 9   QĐ số 183 ngày 20/10/2023
65   Ngô Đức Thặng   Nam Kinh 10   QĐ số 184 ngày 20/10/2023
66   phan Cường   Nam Kinh 10   QĐ số 184 ngày 20/10/2023
67   Võ Thị Thu Thủy   Nữ Kinh 10   QĐ số 184 ngày 20/10/2023
68   Nguyễn Văn A   Nam Kinh 10   QĐ số 184 ngày 20/10/2023
69   Nguyễn Văn Mộng   Nam Kinh 10   QĐ số 184 ngày 20/10/2023
70   Lê Vũ   Nam Kinh 10   QĐ số 184 ngày 20/10/2023
IX Thủy Tân              
1   Phan Văn Khai 1962 Nam Kinh Chiết Bi   QĐ số: 91 ngày: 14/6/2023
2   Trương Hoàng Bảo 1970 Nam Kinh "   QĐ số: 91 ngày: 14/6/2023
3   Võ Thị Kim Huệ 1979 Nữ Kinh "   QĐ số: 91 ngày: 14/6/2023
4   Lương Quang Hùng 1988 Nam Kinh "   QĐ số: 91 ngày: 14/6/2023
5   Nguyễn Thanh Việt 1993 Nam Kinh "   QĐ số: 91 ngày: 14/6/2023
6   Võ Hoàng 1955 Nam Kinh "   QĐ số: 91 ngày: 14/6/2023
7   Nguyễn Văn Bui 1965 Nam Kinh Tân Tô   QĐ số: 92 ngày: 14/6/2023
8   Phạm Văn Ngọc 1946 Nam Kinh "   QĐ số: 92 ngày: 14/6/2023
9   Nguyễn Thị khuyên 1966 Nữ Kinh "   QĐ số: 92 ngày: 14/6/2023
10   Nguyễn Đình Thanh Thiên 2001 Nam Kinh "   QĐ số: 92 ngày: 14/6/2023
11   Nguyễn Đức Quảng 1977 Nam Kinh "   QĐ số: 92 ngày: 14/6/2023
12   Phạm Văn Triều 1963 Nam Kinh "   QĐ số: 92 ngày: 14/6/2023
13   Dương Duy Khánh 1982 Nam Kinh "   QĐ số: 92 ngày: 14/6/2023
14   Hà Văn Lộc 1978 Nam Kinh Tô Đà 1   QĐ số: 93 ngày: 14/6/2023
15   Nguyễn Văn Trung 1955 Nam Kinh "   QĐ số: 93 ngày: 14/6/2023
16   Nguyễn Thị Hằng 1965 Nữ Kinh "   QĐ số: 93 ngày: 14/6/2023
17   Đào Hữu Nghị 1982 Nam Kinh "   QĐ số: 93 ngày: 14/6/2023
18   Hà Văn Châu 1937 Nam Kinh "   QĐ số: 93 ngày: 14/6/2023
19   Nguyễn Thị Băng Băng 2002 Nữ Kinh Hòa Phong   QĐ số: 90 ngày: 14/6/2023
20   Võ Hữu 1959 Nam Kinh "   QĐ số: 90 ngày: 14/6/2023
21   Nguyễn Trường Bạo 1949 Nam Kinh "   QĐ số: 90 ngày: 14/6/2023
22   Nguyễn Thị Phê 1968 Nam Kinh "   QĐ số: 90 ngày: 14/6/2023
23   Nguyễn Thị Nhung 1976 Nam Kinh "   QĐ số: 90 ngày: 14/6/2023
24   Võ Đại Mạnh 2002 Nam Kinh "   QĐ số: 90 ngày: 14/6/2023
25   Nguyễn Hiệp 1983 Nam Kinh "   QĐ số: 90 ngày: 14/6/2023
26   Võ Duật 1965 Nam Kinh "   QĐ số: 90 ngày: 14/6/2023
27   Hiệp Thạnh 1954 Nam Kinh Tô Đà 2   QĐ số: 04 ngày: 08/01/2020
28   Mai Xuân Ngọc 1967 Nam Kinh "   QĐ số: 04 ngày: 08/01/2020
29   Nguyễn Văn Cẩn 1951 Nam Kinh "   QĐ số: 04 ngày: 08/01/2020
30   Trần Thị Hằng 1968 Nữ Kinh "   QĐ số: 04 ngày: 08/01/2020
31   Phan Văn Lượm 1987 Nam Kinh "   QĐ số: 04 ngày: 08/01/2020
32   Ngô Hùng 1964 Nam Kinh "   QĐ số: 04 ngày: 08/01/2020
IX Thủy Thanh              
1   Trần Đức Huế   Nam   Thủy Thanh    
2   Ngô Tá Tập   Nam   Thủy Thanh    
3   Phan Văn Chung   Nam   Thủy Thanh    
4   Trương Thị Thu   Nữ   Thủy Thanh    
5   Ngô Văn Tân   Nam   Thủy Thanh    
6   Ngô Tá Tuấn   Nam   Thủy Thanh    
7   Nguyễn Đình Minh   Nam   Thủy Thanh    
8   Ngô Viết Dũng   Nam   Thủy Thanh    
9   Phan Thị Chanh   Nữ   Thủy Thanh    
10   Ngô Văn Nhân   Nam   Thủy Thanh    
11   Phan Văn Châm   Nam   Thủy Thanh    
12   Trần Duy Thanh   Nam   Thủy Thanh    
13   Trần Duy Minh   Nam   Thủy Thanh    
14   Trần Duy Hiền   Nam   Thủy Thanh    
15   Trần Duy Hòa   Nam   Thủy Thanh    
16   Nguyễn Thị Nữa   Nữ   Thủy Thanh    
17   Nguyễn Quang Uyển   Nam   Thủy Thanh    
18   Phùng Hữu Cần   Nam   Thủy Thanh    
19   LÊ Đắc Lợi   Nam   Thủy Thanh    
20   Trần Thị Bảy   Nam   Thủy Thanh    
21   Ngô Văn Hùng   Nam   Thủy Thanh    
21   Đặng Văn Cư   Nam   Thủy Thanh    
22   Trần Thị Gạo   Nữ   Thủy Thanh    
23   Trần Duy Linh   Nam   Thủy Thanh    
24   Phan Văn Tính   Nam   Thủy Thanh    
25   Nguyễn Thị Thanh   Nữ   Thủy Thanh    
26   Phan Công Phúc   Nam   Thủy Thanh    
27   Trần Văn Rô   Nam   Thủy Thanh    
28   Mai Thị Hạnh   Nam   Thủy Thanh    
29   Chế Quang Sáu   Nam   Thủy Thanh    
30   Nguyễn Văn Ánh   Nam   Thủy Thanh    
31   Văn Đình Khá   Nam   Thủy Thanh    
33   Chế Thị Kim Loan   Nữ   Thủy Thanh    
34   Nguyễn Văn Quỳnh   Nam   Thủy Thanh    
35   Nguyễn Văn Qúy   Nam   Thủy Thanh    
36   Văn Thanh Ngọc   Nam   Thủy Thanh    
37   Nguyễn Thị Kiềm   Nữ   Thủy Thanh    
38   Đỗ Toàn   Nam   Thủy Thanh    
39   Hồ Văn Vận   Nam   Thủy Thanh    
40   Nguyễn Thị Mai   Nữ   Thủy Thanh    
41   Văn Đình Thanh   Nam   Thủy Thanh    
42   Văn Đình Bền   Nam   Thủy Thanh    
43   Nguyễn Thị Dỡn   Nữ   Thủy Thanh    
44   Trần Công Thành   Nam   Thủy Thanh    
45   Văn Thị Linh   Nữ   Thủy Thanh    
                 
  Tổng cộng: 534 Hòa giải viên            

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.547
Truy cập hiện tại 2.662 khách