Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Sửa quy định quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Ngày cập nhật 08/02/2022

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 11/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 (Nghĩa vụ báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em). Trên cơ sở báo cáo của cha mẹ nuôi, Văn phòng con nuôi nước ngoài có trách nhiệm gửi Cục Con nuôi báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 43 của  Luật Nuôi con nuôi.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bổ sung khoản 3 Điều 10 (Nghĩa vụ báo cáo về tình hình hoạt động). Văn phòng con nuôi nước ngoài có trách nhiệm gửi Cục Con nuôi báo cáo 6 tháng và báo cáo hằng năm về tình hình hoạt động theo biểu mẫu Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

Văn phòng con nuôi nước ngoài gửi báo cáo bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử dưới định dạng pdf của báo cáo giấy theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư bổ sung Điều 10a. Lập, quản lý, sử dụng và bảo quản sổ sách, biểu mẫu sau Điều 10. Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm lập, quản lý và sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu.

Người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm sử dụng, quản lý các loại sổ sách, biểu mẫu; bảo quản tài liệu phát sinh trong quá trình hoạt động; định kỳ hằng năm thống kê và lập hồ sơ lưu trữ; thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ và bảo đảm việc sử dụng tài liệu lưu trữ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/2/2022.

Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.464
Truy cập hiện tại 2.647 khách