Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Sửa quy định thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng
Ngày cập nhật 13/11/2020

Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, Thông tư bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép như sau:

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép: a- Thu hồi Giấy phép đối với tổ chức tín dụng; b- Thu hồi Giấy phép đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo phân công của Thống đốc.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có thẩm quyền quyết định: i- Thu hồi Giấy phép đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở đặt tại địa bàn, trừ các chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại điểm b nêu trên; ii- Thu hồi Giấy phép đối với văn phòng đại diện trên địa bàn.

Hội đồng thanh lý

Thông tư cũng quy định cụ thể về thành phần Hội đồng thanh lý tổ chức tín dụng, thành phần Hội đồng thanh lý chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định Hội đồng thanh lý theo thành phần quy định đối với trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải thể tự nguyện.

Hội đồng thanh lý có nhiệm vụ và quyền hạn gồm:

a- Được sử dụng con dấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quá trình thanh lý tài sản tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật;

b- Rà soát toàn bộ các khoản mục của tài sản có và tài sản nợ, các khoản mục ngoại bảng của bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lập danh sách và số tiền của các chủ nợ, khách nợ đến thời điểm thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và danh mục tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để xử lý;

c- Thực hiện thanh lý tài sản, tìm mọi biện pháp để thu hồi nợ và các tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

d- Trong thời hạn 05 ngày làm việc đầu tiên hàng tháng hoặc đột xuất, báo cáo Tổ giám sát thanh lý về tình hình thanh lý tài sản, phân chia tài sản và các vấn đề phát sinh khác;

đ- Chi phí liên quan đến hoạt động của Hội đồng thanh lý do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chi trả. Việc hạch toán chi phí phải tuân thủ theo chế độ kế toán hiện hành;

e- Hội đồng thanh lý kết thúc nhiệm vụ khi tổ chức tín dụng chấm dứt pháp nhân, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/12/2020.

Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.711.998
Truy cập hiện tại 30.651 khách