Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày cập nhật 31/03/2020

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Những nội dung công khai trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội như sau:

1- Danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội theo quy định.

2- Quy định, hướng dẫn việc gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp 113.

3- Tên, số điện thoại, thời gian làm việc, trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ email thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; kết quả xử lý kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến.

4- Hình thức, thủ tục, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội.

5- Thông tin về việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật.

6- Nơi tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

7- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, chiến sĩ khi giải quyết công việc về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội liên quan đến cơ quan, tổ chức và cá nhân.

8- Quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Các hình thức công khai

Thông tư cũng quy định, căn cứ vào đặc điểm, tính chất và nội dung phải công khai, cơ quan Công an áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau: 1- Niêm yết tại địa điểm tiếp dân. 2- Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có). 3-Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 4- Thông qua việc tiếp công dân. 5- Thông báo tại các cuộc họp của Nhân dân. 6- Các hình thức phù hợp khác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2020.

Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.656.445
Truy cập hiện tại 2.388 khách