Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừ
Ngày cập nhật 16/03/2015

Ngày 12/3/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 

Theo đó, với phạm vi Quy định việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) và hoạt động kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (sau đây gọi tắt là hoạt động kiểm tra) tại các cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ quan) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Với các đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan phải xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:
a) Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
c) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố Huế (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện);
 d) Các Chi cục trực thuộc các Sở, ban, ngành;
đ) UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã).
2. Các cơ quan, đơn vị khuyến khích xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng: các đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây được gọi là cơ quan kiểm tra).
4. Các cơ quan và các tổ chức, cá nhân liên quan.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
Anh Dương- huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.994.756
Truy cập hiện tại 1.069 khách