Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ban hành 8 văn bản QPPL trong tháng 4/2019
Ngày cập nhật 17/05/2019

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 4/2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ gồm 4 chương, 25 điều, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo, cụ thể: Thời hạn giải quyết tố cáo; rút tố cáo; người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức cấp dưới trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết; công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; bảo vệ người tố cáo;...

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; bảo đảm phù hợp với Luật ngân sách nhà nước, Luật đấu thầu, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hiện hành khác liên quan đến đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn, cụ thể: Tiêu chuẩn; ưu tiên trong tuyển dụng; Hội đồng tuyển dụng; nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển; xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển;... Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cụ thể: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã; xếp lương; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;...

Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, trong đó quy định mức phạt tiền; hành vi vi phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính...

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được ban hành nhằm quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng bảo đảm phù hợp với một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như: Luật quản lý ngoại thương, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương.

Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.821.984
Truy cập hiện tại 2.559 khách