Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kế hoạch chuyển đối vắc xin DPT-VGB-HIB (COMBE FIVE) trong Tiêm chủng mở rộng năm 2019
Ngày cập nhật 25/01/2019

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn 22/BYT-DP ngày 03/01/2019 của Bộ y tế về việc tổ chức triển khai tiêm vắc xin ComBE Five trong tiêm chủng thường xuyên; Công văn số 1855/VSDTTƯ-TCQG ngày 7/12/2018 về việc “Kế hoạch triển khai vắc xin ComBE Five tại các tỉnh/thành phố”; Công văn 3313/SYT-NVY ngày 17/12/2018 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai vắc xin ComBE Five trong TCMR. Thị xã Hương Thủy triển khai Kế hoạch chuyển đổi vắc xin DPT-VGB-HIB (COMBE FIVE) trong Tiêm chủng mở rộng năm 2019 trên toàn địa bàn thị xã với nội dung cụ thể sau:

Mục tiêu

Triển khai 12/12 xã/phường; Trẻ dưới 1 tuổi năm 2019 và trẻ thuộc đối tượng của năm 2018 chưa được tiêm chủng đầy đủ, được tiêm đủ 3 mũi vắc xin DPT-VGB-Hib trong tiêm chủng thường xuyên, đạt tỷ lệ trên 95%; Đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Đối tượng tiêm vắc xin ComBE Five (phụ lục):

- Đối tượng trẻ dưới 1 tuổi năm 2019 và trẻ thuộc đối tượng của năm 2018 chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ 3 mũi vắc xin DPT-VGB-Hib tại các xã/phường.

- Tùy thuộc vào thời điểm thiếu vắc xin của từng xã/phường, thống kê số trẻ cần được tiêm bù đủ mũi trong thời gian thiếu vắc xin. Dự kiến tổng số trẻ đối tượng năm 2018 cần tiêm vắc xin bù ComBE Five:

+ Mũi 1:  trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên cần tiêm mũi 1 là 433

+ Mũi 2:  trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên cần tiêm mũi 2 là 343

+ Mũi 3:  trẻ từ 4 tháng tuổi trở lên cần tiêm mũi 3 là 257

Hình thức và thời gian triển khai:

Triển khai tiêm chủng trong ngày tiêm chủng thường xuyên hằng tháng, bắt đầu từ  tháng 01/2019

Các hoạt động triển khai:

- Tập huấn, phổ biến cho cán bộ tiêm chủng tại Trạm y tế các xã, phường về chuyển đổi sử dụng vắc xin ComBE Five, thực hiện đúng các qui định về an toàn tiêm chủng, đặc biệt là công tác khám sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn cho bà mẹ theo dõi phát hiện sớm phản ứng sau tiêm chủng...

+ Thời gian: Tháng 01/2019, trước khi triển khai tiêm chủng

+ Đối tượng: Tất cả cán bộ tham gia công tác TCMR tuyến xã; Các đội cấp cứu xử trí phản ứng nặng sau tiêm chủng.

+ Tài liệu: sử dụng tài liệu “Hướng dẫn sử dụng vắc xin ComBE Five trong TCMR” của Dự án TCMR, Quyết định 2301/QĐ-BYT ngày 12/6/2015 của Bộ Y tế “Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em”, Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 và công văn số 186/KCB-NV ngày 13/2/2018 của Cục KCB, BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

- Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi sử dụng vắc xin DPT-VGB-Hib trong TCMR trên các phương tiện truyền thông tại địa phương,  truyền thông trước và trong buổi tiêm chủng tại các xã/phường, tư vấn cho các bà mẹ cách theo dõi, phát hiện phản ứng sau tiêm và chăm sóc trẻ... Lưu ý thông báo tiêm bù cho các trẻ chưa được tiêm đủ mũi vắc xin DPT-VGB-Hib.

+ Truyền thông trực tiếp: Thực hiện truyền thông trước và trong buổi tiêm chủng tại các xã/ phường.

+ Truyền thông đáp ứng khi có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

- Cung ứng vắc xin ComBE Five và bơm kim tiêm, hộp an toàn:

+ Trạm Y tế các xã/phường rà soát số đối tượng cần tiêm vắc xin bao gồm trẻ chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đúng lịch, tổ chức tiêm bù đủ mũi vắc xin DPT-VGB-Hib cho trẻ đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ đối tượng năm 2018, 2019 đạt chỉ tiêu ≥ 95%.

+ Trung tâm y tế thị xã tổng hợp số liệu từ các TYT xã/phường, gửi dự trù nhu cầu cho TTKSBT tỉnh để lập kế hoạch cung ứng.

- Cung ứng vắc xin vật tư tiêm chủng: Trung tâm y tế thị xã tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), căn cứ vào dự trù của các xã, phường để lập kế hoạch và phân phối cho các trạm y tế xã phường kịp thời triển khai tiêm chủng trong những ngày tiêm chủng thường xuyên hằng tháng.

- Tổ chức tiêm chủng: Triển khai tại 12/12 xã phường trong những ngày tiêm chủng thường xuyên, tiêm bù đủ mũi vắc xin ComBE Five cho các trẻ chưa được tiêm đủ mũi vắc xin DPT-VGB-Hib; Thực hiện tiêm chủng an toàn theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Cuối mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát các hoạt động để kịp thời đưa ra kế hoạch tiêm vét và các hoạt động điều chỉnh, đảm bảo không để sót đối tượng tiêm chủng.

- Yêu cầu bắt buộc trong công tác tiêm:

+ Thực hiện khám sàng lọc và tư vấn đầy đủ trước khi tiêm chủng.

+ Hướng dẫn bà mẹ cách chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng

+ Tuân thủ đúng các trường hợp chỉ định/chống chỉ định.

+ Sẵn sàng xử trí cấp cứu tại điểm tiêm chủng đối với các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng (nếu có).

- Tăng cường  an toàn tiêm chủng:

+ Các Trạm Y tế xã/phường thực hiện đúng các qui định về an toàn tiêm chủng, đặc biệt là công tác khám sàng lọc, tư vấn bà mẹ, theo dõi phát hiện sớm phản ứng sau tiêm chủng.

+ Tại Trạm Y tế xã/phường phải có số điện thoại của 02 Đội cấp cứu lưu động và Khoa cấp cứu bệnh viện Thị xã để được hỗ trợ kịp thời

+ Bệnh viện tuyến huyện tham gia tập huấn về khám sàng lọc và xử trí phản vệ tại cơ sở y tế theo Thông tư 51/2017/TT-BYT về Hướng dẫn phòng, xử trí phản vệ.

+ TTYT Thị xã hỗ trợ các Trạm Y tế xã/phường trong việc sẵn sàng cấp cứu và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Sẵn sàng phương tiện và các đội cấp cứu trong thời gian tổ chức tiêm chủng tại địa phương.

- Tổ chức giám sát:

- Trung tâm y tế thị xã tăng cường giám sát hoạt động triển khai chuyển đổi sử dụng vắc xin ComBE Five tại các điểm tiêm chủng.

- Các nội dung giám sát: rà soát đối tượng để tiêm bù đạt chỉ tiêu, an toàn tiêm chủng, khám sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn cho bà mẹ cách chăm sóc và phát hiện sớm phản ứng sau tiêm chủng.

- Thực hiện thống kê, báo cáo (theo thường quy)

+ Các đơn vị thực hiện ghi chép, tổng hợp báo cáo kết quả tiêm và tình hình sử dụng vắc xin ComBE Five thay thế vắc xin Quinvaxem theo mẫu báo cáo tiêm chủng thường xuyên cho tuyến trên và hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.

+ Báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường qui, ghi chép, báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được điều tra và báo cáo theo qui định.

- Trách nhiệm thực hiện:

Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy: Xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch; Phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Truyền thông thị xã thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi sử dụng vắc xin DPT-VGB-Hib trong TCMR trên các phương tiện truyền thông tại địa phương; Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế xã, phường về hướng dẫn sử dụng vắc xin ComBE Five, khám sàng lọc và xử trí phản vệ. Sẵn sàng phương tiện và các đội cấp cứu trong thời gian tổ chức tiêm chủng tại địa phương. Sẵn sàng cấp cứu, xử trí những tai biến nặng sau tiêm chủng và phối hợp điều tra đánh giá nguyên nhân; Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, sử dụng vắc xin theo đúng quy định; Tổ chức kiểm tra, giám sát hỗ trợ; Thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

Các Trạm Y tế xã/phường: Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi sử dụng vắc xin DPT-VGB-Hib trong TCMR trên các phương tiện truyền thông tại địa phương đến tận người dân; Tư vấn đầy đủ cho các bậc cha mẹ về theo dõi phản ứng sau tiêm chủng; Triển khai tiêm chủng thường xuyên vắc xin ComBE Five đúng và đủ các quy trình, đảm bảo an toàn tiêm chủng; Thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

 

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.773.562
Truy cập hiện tại 4.748 khách