Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh
Ngày cập nhật 04/12/2018

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Theo đó, với mục đích đánh giá là:

1. Thông qua đánh giá chất lượng hoạt động, giúp các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp nhằm phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 
2. Kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập là căn cứ để bình xét  thi đua, khen thưởng trong các Cụm, Khối thi đua và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Với các nội dung tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương) được xác định điểm theo các nhóm tiêu chí đánh giá như sau: 
1. Kết quả thực hiện chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương
a) Công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành theo nhiệm vụ quản lý nhà nước;
b) Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước của các đơn vị sự nghiệp;
c) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng -  an ninh của UBND cấp huyện.
d) Kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại phần mềm Hệ thống theo dõi ý kiến chỉ đạo.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương
a) Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
b) Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm;
c) Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm;
d) Quản lý tài chính, ngân sách, quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất;
3. Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
a) Học tập Nghị quyết của Đảng, phổ biến pháp luật của Nhà nước;
b) Thực hiện quy chế dân chủ, văn hóa công sở, thi đua khen thưởng;
c) Thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể.
4. Kết quả đạt được các chỉ số tác động: Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu nâng cao các chỉ số công tác cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
5. Điểm thưởng, điểm trừ
a) Điểm thưởng
- Có thành tích được khen thưởng đạt cờ thi đua của các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh năm trước liền kề;
- Thực hiện tốt, vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thu ngân sách, an ninh, quốc phòng;
- Có đề tài, dự án khoa học công nghệ từ cấp tỉnh trở lên được UBND tỉnh phê duyệt.
b) Điểm trừ
Cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2018.
 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.539
Truy cập hiện tại 2.660 khách