Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã Hương Thủy số tiền 6.000 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục
Ngày cập nhật 14/11/2018

Ngày 09/11/2018, Sở Tài chính tỉnh có Thông báo sô 2913/TB-STC gửi UBND thị xã Hương Thủy về việc bổ sung kinh phí tăng cường cơ sở vật chất giáo dục

Sở Tài chính thông báo:
1. Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã Hương Thủy số tiền 6.000 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục theo đề nghị của UBND thị xã Hương Thủy tại các tờ trình nêu trên (Có phụ lục chi tiết kèm theo).
Việc rút dự toán bổ sung có mục tiêu thực hiện theo Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017  của Bộ Tài chính. 
2. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy:
- Quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện việc mua sắm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và theo quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện giải ngân trong niên độ ngân sách 2018.
- Chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách cấp mình để mua sắm đối với các thiết bị còn thiếu (thiếu dự toán, thiếu thiết bị - nếu có); được sử dụng kinh phí thừa (nếu có) để mua sắm thêm các thiết bị còn lại.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.073
Truy cập hiện tại 2.583 khách