Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ban hành 36 quy trình giải quyết công việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 14/11/2018

Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2584 /QĐ-UBND về việc ban hành một số Quy trình giải quyết công việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (lĩnh vực Nội vụ)

 

Theo đó, ban hành một số quy trình giải quyết công việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (Danh sách các Quy trình kèm theo).  

TT
Tên Quy trình

Mã số

 1.  

Quy trình cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh

01-H57-001/NC

 1.  

Quy trình cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp

01-H57-002/NC

 1.  

Quy trình cho phép thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)

01-H57-003/NC

 1.  

Quy trình báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện

01-H57-004/NC

 1.  

Quy trình phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện

01-H57-005/NC

 1.  

Quy trình tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện

01-H57-006/NC

 1.  

Quy trình chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện

01-H57-007/NC

 1.  

Quy trình đổi tên hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp

01-H57-008/NC

 1.  

Quy trình cho phép hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện đặt văn phòng đại diện

01-H57-009/NC

 1.  

Quy trình cho phép quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

01-H57-010/NC

 1.  

Quy trình công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 năm) và công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ (đối với quỹ đã đi vào hoạt động

01-H57-011/NC

 1.  

Quy trình công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh đối với quỹ mới thành lập

01-H57-012/NC

 1.  

Quy trình đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh

01-H57-013/NC

 1.  

Quy trình hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh

01-H57-014/NC

 1.  

Quy trình thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh

01-H57-015/NC

 1.  

Quy trình tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh

01-H57-016/NC

 1.  

Quy trình thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

01-H57-017/NC

 1.  

Quy trình giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

01-H57-018/NC

 1.  

Quy trình xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

01-H57-019/NC

 1.  

Quy trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

01-H57-020/NC

 1.  

Quy trình giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

01-H57-021/NC

 1.  

Quy trình phê duyệt kết quả thi tuyển công chức

01-H57-022/NC

 1.  

Quy trình phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức

01-H57-023/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh

01-H57-024/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh

01-H57-025/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh

01-H57-026/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích

01-H57-027/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

01-H57-028/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở tỉnh

01-H57-029/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh

01-H57-030/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh

01-H57-031/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đề nghị đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh

01-H57-032/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh

01-H57-033/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh

01-H57-034/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của Hiến chương

01-H57-035/NC

 1.  

Quy trình giải quyết thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định Hiến chương của tổ chức

01-H57-036/NC

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/11/2018 và thay thế các Quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.827.018
Truy cập hiện tại 1.110 khách