Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tổng thu ngân sách tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 đạt 5.476,1 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm, tăng 8,5%
Ngày cập nhật 15/10/2018

Đó là một trong những đánh giá tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018 và thông qua các Đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII.Phiên họp do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì. 

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe và thảo luận về Báo cáo tình hình hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 9 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện các nội dung của Thông báo số 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch số 28/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018; tình hình giải ngân vốn xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2018; tình hình thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh và một số Đề án trình HĐND tỉnh: Quy định một số nội dung chi và mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương và các thành viên dự họp, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kết luận như sau:
I. VỀ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018, cụ thể:
- Các sở, ngành đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Quyết định UBND tỉnh về chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả khả quan: lượng khách đến tỉnh trong năm tháng đầu năm ước đạt 3.500 nghìn lượt khách, tăng 25,82% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 1.420 nghìn lượt; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 28.476,59 tỷ đồng, tăng 10,31% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 667,8 triệu USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ và đạt 72,6% kế hoạch năm; Tổng thu ngân sách ước đạt 5.476,1 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm, tăng 8,5%; giải quyết việc làm mới đạt hơn 87% kế hoạch năm; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... đều được quan tâm thực hiện.
- Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua 83/132 chương trình, đề án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, đạt tỷ lệ 63%/(so KH năm 2018). 
- Bên cạnh kết quả đạt được trong thời gian qua. Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 có nhiều khó khăn, thách thức: công tác giải ngân vốn đầu tư còn thấp; tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết, số người bị thương tăng so cùng kỳ; ngoài ra, các ngành, các cấp chưa bám sát Chương trình công tác của UBND tỉnh, chất lượng các Đề án chưa đạt yêu cầu ảnh hưởng đến công tác điều hành của UBND tỉnh... 
Do vậy, để hoàn thành tốt nhất kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra trong các Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh và chương trình công tác của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
- Bám sát kịch bản tăng trưởng năm 2018 để có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
- Khẩn trương hoàn chỉnh các Đề án, Báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII trước ngày 10/11/2018.
- Tiếp tục tổ chức triển khai một số nhiệm vụ theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 17/01/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó, tập trung triển khai công tác GPMB nhằm đảm bảo sớm khởi công dự án đầu tư nhà ga, sân đỗ Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài; tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành để hoàn thiện Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
- Tập trung một số Đề án, Dự án, Quy hoạch quan trọng như: Đề án xây dựng ngành y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Dự án Văn phòng làm việc cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Đề án Kinh đô Ẩm thực; Đề án đổi mới mô hình hoạt động Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. 
- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Triển khai xây dựng chương trình công tác năm 2019; trong quá trình xây dựng cần thực hiện theo đúng quy định tại Luật ban hành văn vản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng thu, bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm bảo đảm cân đối thu chi ngân sách.
Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018; trong đó, đối với khoản vượt thu tiền sử dụng đất ưu tiên bố trí vốn cho công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án tạo quỹ đất đấu giá, bố trí tái định cư trên địa bàn.
Tập trung rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; trong đó xây dựng phương án cụ thể di dời, sắp xếp một số trụ sở các cơ quan dọc tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Quý Đôn...phục vụ xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư.  
Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2018; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân, thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.
3. Triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi phá rừng theo đúng quy định của pháp luật; tuyên truyền, động viên nhân dân không khai thác lâm sản trái pháp luật, không phá rừng tự nhiên để trồng rừng. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phương án phòng chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lỡ. Tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình hồ chứa, đập dâng, công trình phòng lũ, đảm bảo nguồn nước tưới, tăng khả năng tiêu, thoát lũ.  Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án xây dựng nông thôn mới nhằm cải thiện và nâng cao đời sống người nông dân. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải.
4. Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách đối với người có công, chính sách giảm nghèo và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình nông thôn mới. Thực hiện tốt các chính sách về BHXH, BHYT và chăm sóc sức khỏe cho các hộ chính sách, hộ nghèo. 
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là sau mùa bão, lũ lụt. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ động giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, nhất là ngăn chặn sự xâm nhập của bệnh dịch tả lơn Châu Phi.
5. Đổi mới tư duy, tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực điều hành của UBND tỉnh; trong đó, quan tâm đến chất lượng, nguồn lực, trách nhiệm của đơn vị trong việc xây dựng các Đề án trình UBND tỉnh.
Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực thi kỷ cương, kỷ luật hành chính; đề cao trách nhiệm, tác phong người đứng đầu. Tổ chức triển khai thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt Đề án “Cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân với cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, hiện đại, hiệu quả”.
Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của Trung ương đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Chương trình hành động của UBND tỉnh. Việc sắp xếp gắn với việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng thời kết hợp với việc rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất đơn vị, địa phương sắp xếp trên địa bàn theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.
Tiếp tục vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và triển khai Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; khuyến khích nhân rộng Đề án Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện.
Triển khai một số dịch vụ đô thị thông minh phù hợp, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền điện tử các cấp. Tăng cường triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong tiếp nhận, xử lý và hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các Trung tâm Hành chính công. Triển khai xử lý văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên môi trường mạng. 
6. Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Kiểm soát và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường phòng chống cháy nổ và các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông...
7. Tăng cường thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội để cộng đồng doanh nghiệp, người dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng và tham gia tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tạo niềm tin và động lực tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội.
II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ ÁN CỤ THỂ
1. Đối với dự thảo Quy định một số nội dung chi và mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 
- Thống nhất với dự thảo Quy định do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo báo cáo và các ý kiến tham gia của các thành viên tại cuộc họp.
- Yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo Quy định, báo cáo UBND tỉnh.
2. Đối với dự thảo Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
- Thống nhất với dự thảo Quy định do Sở Văn hóa Thể thao chủ trì soạn thảo báo cáo và các ý kiến tham gia của các thành viên tại cuộc họp.
- Yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo Quy định, báo cáo UBND tỉnh.
3. Đối với dự thảo Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
- Thống nhất với dự thảo Đề án do Trung tâm BTDT Cố đô Huế chủ trì soạn thảo báo cáo và các ý kiến tham gia của các thành viên tại cuộc họp.
- Yêu cầu Trung tâm BTDT Cố đô Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo Đề án, báo cáo UBND tỉnh.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.821.872
Truy cập hiện tại 2.524 khách