Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Ngày cập nhật 09/10/2018

Thực hiện Quyết định số 1822/QĐ-BCT ngày 25/5/25018 của Bộ Công Thương về ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Ngày 05/10/2018, UBND tinh bản hành Kế hoạch số 177/KH-UBND vê thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý  nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Theo đó, với yêu cầu là công tác thông tin tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên hàng năm thông qua hội nghị, hội thảo, trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn kịp thời hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. Công tác thanh tra, kiểm tra phải có sự phối hợp chặt chẽ về nội dung, thời gian kiểm tra, đảm bảo không gây phiền hà cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Với các nội dung chính của Kế hoạch là:
1. Công tác hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, thường xuyên rà soát, tổng hợp những chồng chéo, bất cập của các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. 
2. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp
- Phổ biến các quy định pháp luật mới về hoạt động bán hàng đa cấp thông qua các hình thức như: Hội nghị phổ biến pháp luật, đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, cung cấp thông tin cho các đơn vị báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh. 
- Tư vấn, tạo điều kiện hỗ trợ thông tin, hướng dẫn, phổ biến pháp luật trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.
- Trực tiếp tham gia các hoạt động tọa đàm của các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm phổ biến kiến thức, pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh.
- Kịp thời cung cấp thông tin cho các hiệp, hội, các trường Đại học, các địa phương để thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về pháp luật liên quan đến bán hàng đa cấp cho nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động tại các huyện, vùng sâu, vùng xa.
- Thường xuyên cập nhật và chia sẻ các thông tin tuyên truyền và kết quả xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp tại đia bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của các sở, ngành.
3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
- Phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức, pháp luật, kỹ năng, trình độ cho cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn tỉnh.
- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với cơ quan Trung ương để kịp thời cập nhật thông tin, trao đổi vướng mắc, hướng dẫn giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. 
- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, học hỏi kinh nghiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có điều kiện.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
- Chú trọng hoạt động thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp đã được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.
- Theo dõi, giám sát việc bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP đối với các doanh nghiệp đã được cấp Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp  theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP và thông tư 24/2014/TT-BCT trong và sau thời gian chuyển tiếp 12 tháng kể từ thời điểm Nghị định 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực; có biện pháp xử lý kịp thời đối với các doanh nghiệp chưa bổ sung hồ sơ theo quy định nhưng vẫn hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn sau thời gian chuyển đổi.
- Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn.
- Phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh bán hàng theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và chưa được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; chuyển hồ sơ xử lý hình sự đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung Giấy chứng nhận tại điều 217a Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp.
- Kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời xử lý vi phạm.
 5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
- Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính công đã được công bố công khai và tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.
- Hoàn thiện Trang thông tin điện tử của các sở, ngành để thuận tiện trong quá trình cập nhật, truyền tải thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.
- Thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin để truy cập trang thông tin điện tử về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương cung cấp để trao đổi thông tin và phối hợp thực thi pháp luật về bán hàng đa cấp.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.400
Truy cập hiện tại 2.641 khách