Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
Ngày cập nhật 17/08/2018

Trong những năm qua, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả đạt được là tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không ngừng được củng cố, phát triển với nhiều nội dung, hình thức phong phú; nhiều quy chế phối hợp, thông tư liên tịch, liên ngành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự được xây dựng, ký kết, thực hiện có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, doanh nghiệp với lực lượng công an và hằng năm  đều tiến hành sơ, tổng kết, thi đua khen thưởng; qua phong trào đã xuất hiện những nhân tố mới, những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở được biểu dương, nhân rộng...Tuy nhiên, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay; Đặc biệt trong thời gian gần đây, tình hình mất an ninh, trật tự xảy ra ở một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước cũng như tỉnh nhà như cố ý gây thương tích, trộm, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng...Để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, ngày 10/8/2018, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã có Công  văn số 132/CV-BCĐ gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn  dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
 

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trọng tâm là Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn“an toàn về an ninh, trật tự”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 3/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”... Nâng cao nhận thức cho cán bộ viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2. Cần xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, địa phương và của cơ quan, đơn vị nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp phần củng cố thế trận quốc phòng và thế trận an ninh ngày càng vững chắc.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban chỉ đạo 138, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong phạm vi quản lý của mình tập trung phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nội qui, qui chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, không để các đối tượng xấu kích động, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng môi trường đầu tư của đất nước và của tỉnh nhà. Chú trọng công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin; tích cực bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự, kỷ cương.
4. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải phát huy tính gương mẫu, nêu gương trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức, đoàn thể tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết. Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cốt cán, đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Đồng thời, đảm bảo kinh phí cho hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở đơn vị mình.
5. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp, hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tăng cường củng cố hệ thống tổ chức Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức quần chúng tại các cơ quan, doanh nghiệp; chú trọng ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hằng năm tập trung chỉ đạo tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố các mô hình tự quản đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị; tránh tình trạng qua loa, hình thức; thanh loại những mô hình yếu, kém, nghiên cứu xây dựng những mô hình thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị mình. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các mô hình, điển hình tiên tiến trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự giữa các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với chính quyền địa phương. Phát hiện biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
6. Công an tỉnh tích cực tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND cùng cấp tiến hành kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tổ chức đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm và báo cáo UBND cùng cấp xét duyệt, công nhân đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”.
7. Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, từng sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố gửi kế hoạch và báo cáo kết quả định kỳ (6 tháng, 1 năm) gửi về Phòng PV28 Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
8. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn cho UBND tỉnh./.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.173
Truy cập hiện tại 2.603 khách