Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.
Ngày cập nhật 22/07/2018

Ngày 19/7/2018, Sở KH-ĐT có Công văn số1922 /SKHĐT-ĐTTĐ gửi Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
 

Theo đó, thực hiện nội dung Công văn số 5015/UBND-ĐC ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, trong đó có nội dung liên quan đến hướng dẫn UBND thị xã Hương Thủy thực hiện các thủ tục trong quá trình xây dựng dự án, tham mưu bổ sung danh mục dự án đầu tư công đối dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực mở rộng sân bay Phú Bài và các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ mở rộng sân bay; đề xuất nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng; Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:
1. Về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020:
- Đề nghị UBND thị xã Hương Thủy có văn bản đăng ký bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
- Trên cơ sở đề nghị của UBND thị xã Hương Thủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh thống nhất chủ trương bổ sung các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
- Sau khi được UBND tỉnh thống nhất, chủ đầu tư tiến hành lập, trình duyệt công tác chuẩn bị đầu tư dự án như sau:
+ Đối với dự án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: UBND thị xã Hương Thủy thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3692/UBND-XDKH ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn nội dung dự án giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn đầu tư công.
+ Đối với dự án Khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài: chủ đầu tư tiến hành lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  theo quy định tại Điều 36, Luật Đầu tư công.
- Chủ đầu tư dự án trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
2. Về nguồn vốn thực hiện các dự án nêu trên: Trên cơ sở thống nhất của HĐND tỉnh về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-20120, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn để thực hiện dự án.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.113
Truy cập hiện tại 30.711 khách