Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2024
Ngày cập nhật 06/05/2024

Căn cứ Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND thị xã về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy; Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành Chương trình công tác quý I năm 2024 với các nội dung chính sau:

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

I

BÁO CÁO, KẾ HOẠCH ĐỊNH KỲ

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ quý II năm 2024

TC-KH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

2

Kế hoạch giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VII

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

 

 

1

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề năm 2024

Kinh tế

Đ/c Ngô Văn Vinh

2

 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch năm 2024

Kinh tế

Đ/c Ngô Văn Vinh

3

Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử

Nội vụ

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

4

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024

GD&ĐT

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

5

Kế hoạch thực hiện Chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

QLĐT, Kinh tế

Đ/c Ngô Văn Vinh

III

CÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHỈ THỊ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

 

 

 

 

1

Kế hoạch Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

QLĐT

Đ/c Ngô Văn Vinh

2

Kế hoạch đảm bảo An toàn giao thông năm 2024

QLĐT

Đ/c Ngô Văn Vinh

3

Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự xấy dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã năm 2024

QLĐT

Đ/c Ngô Văn Vinh

4

Quy hoạch phân khu khu vực xã Thủy Tân

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

5

Quy hoạch phân khu khu vực xã Thủy Phù

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

6

Quy hoạch phân khu khu vực xã Phú Sơn

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

7

Quy hoạch phân khu khu vực xã Thủy Thanh

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

8

Quy hoạch phân khu khu vực phường Phú Bài

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

9

Quy hoạch phân khu khu vực phường Thủy Châu

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

10

Quy hoạch chi tiết khu dân cư và tái định cư đường Tố Hữu đi sân bay Phú Bài

TTPTQĐ

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

13

Quy hoạch chi tiết Khu văn hóa thể thao

Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

Kinh tế

 

 

1

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2024

Kinh tế

Đ/c Ngô Văn Vinh

2

Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024

Kinh tế

Đ/c Ngô Văn Vinh

3

Kế hoạch Khoa học Công nghệ năm 2024 trên địa bàn thị xã

Kinh tế

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

4

Kế hoạch triển khai chương trình Ocop năm 2024

Kinh tế

Đ/c Ngô Văn Vinh

5

Kế hoạch PCTT và TKCN năm 2024

Kinh tế

Đ/c Ngô Văn Vinh

6

Báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kinh tế

Đ/c Ngô Văn Vinh

 

Tài chính – Kế hoạch

 

 

1

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024

TC-KH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

2

Triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2024

TC-KH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

3

Giao dự toán ngân sách năm 2024

TC-KH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

4

Công khai số liệu dự toán năm 2024

TC-KH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

5

Triển khai quyết toán các HTX và quyết toán ngân sách các đơn vị dự toán, UBND các xã, phường

TC-KH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

6

Kế hoạch thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2024

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

7

Triển khai công tác BTHT&TĐC các công trình, dự án trên địa bàn thị xã năm 2024

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

8

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

TC-KH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

9

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

TC-KH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

10

Xây dựng kế hoạch thẩm định định giá cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường trong năm 2024

TC-KH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

11

Báo cáo tình hình hoạt động kinh tế tập thể trong năm 2023

TC-KH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

 

1

Kế hoạch bảo vệ môi trường ứng phó với BĐKH trên địa bàn thị xã năm 2024

TN&MT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

2

Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn năm 2024

TN&MT

Đ/c Ngô Văn Vinh

3

Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản

TN&MT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

4

Kế hoạch Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã

TN&MT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

Văn hóa - Thông tin - Thể thao

 

 

1

Kế hoạch công tác Văn hóa và Thông tin năm 2024

 VH&TT

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

2

Kế hoạch Mừng Đảng Mừng Xuân Giáp Thìn - 2024

 VH&TT

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

3

Kế hoạch Tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2024

 VH&TT

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

4

Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2024

 VH&TT

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

5

Kế hoạch công tác gia đình năm 2024

 VH&TT

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

6

Kế hoạch Chuyển đổi số thị xã Hương Thủy năm 2024

 VH&TT

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

7

Triển khai Nghị Quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài quần thể di tích cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

 VH&TT

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

8

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác Văn học
Nghệ thuật thị xã Hương Thủy

 VH&TT

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

9

Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2024

 VH&TT

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

 

Giáo dục và Đào tạo

 

 

1

Kế hoạch Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024

 GD&ĐT

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

 

Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

1

Thực hiện đảm bảo an sinh xã hội năm 2024

 LĐTBXH

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

2

Đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 LĐTBXH

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

3

Kế hoạch triển khai Công tác dạy nghề, Giải quyết việc làm năm 2024

 LĐTBXH

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

4

Kế hoạch tổ chức Chương trình Trẻ em Vui xuân, người già ấm Tết năm 2024

 LĐTBXH

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

 

Y tế

 

 

1

Triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân của thị xã năm 2024

Trung tâm Y tế

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

2

Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh ở người năm 2024.

Trung tâm Y tế

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

3

Triển khai công tác đảm bảo An toàn Vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên đán và Mùa Lễ hội Xuân 2024.

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

4

Triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 2024

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Ngô Thị Ái Hương

 

Lĩnh vực Nội chính

 

 

 

Nội vụ

 

 

1

Về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn thị xã năm 2024

Nội vụ

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

2

Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Nội vụ

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

3

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong
lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn thị xã năm 2024

Nội vụ

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

4

Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước năm 2024

Nội vụ

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

5

Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2024

Nội vụ

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

6

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2024

Nội vụ

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

7

Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024

Nội vụ

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

8

Kế hoạch công tác Thanh niên năm 2024

Nội vụ

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

Tư pháp

 

 

1

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Tư pháp

Đ/c Ngô Văn Vinh

2

Theo dõi thi hành pháp luật

Tư pháp

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

3

Kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn.

Tư pháp

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

4

Thực hiện công tác Hòa giải ở cơ sở

Tư pháp

Đ/c Ngô Văn Vinh

5

Công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Tư pháp

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

6

Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tư pháp

Đ/c Ngô Văn Vinh

7

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Tư pháp

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

Thanh tra

 

 

1

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024

Thanh tra

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

2

Kế hoạch Thanh tra năm 2024

Thanh tra

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

3

Báo cáo công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2024

Thanh tra

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

4

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Quý I năm 2024

Thanh tra

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã./.

 

Hải Ý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.711.309
Truy cập hiện tại 30.300 khách