Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi họp về tiến độ bàn giao mặt bằng và xây dựng khu phục vụ Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Ngày cập nhật 21/07/2020

Ngày 07/7/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 267/TB-UBND về Kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi họp về tiến độ bàn giao mặt bằng và xây dựng khu phục vụ Dự án cao tốc  Cam Lộ - La Sơn

 

Theo đó, Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh và các địa phương báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công Dự án; trên cơ sở ý kiến đề xuất và thống nhất của của các cơ quan, đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và yêu cầu:

1. Về vị trí Bãi thải phục vụ dự án: Yêu cầu UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung các vị trí mới được điều chỉnh, bổ sung; hoàn thiện các thủ tục về đền bù, thu hồi, bàn giao để quản lý, sử dụng theo đúng quy định.
2. Về phương án đền bù, thu hồi đất tại các bãi thải: 
- Đối với các vị trí đã xác định phù hợp, đủ điều kiện để thu hồi: Hoàn thiện các thủ tục về đền bù để thu hồi, giao đất phục vụ dự án theo đúng quy định.  
- Đối với các vị trí không thu hồi đất: UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc tiến hành lập, xác định chi phí, đơn giá, hoàn thiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức chi trả cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.
- Kính phí lấy từ nguồn giải phóng mặt bằng của dự án theo đề nghị, hướng dẫn tại Công văn số 1301/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 17/6/2020 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc sử dụng đất tạm thời các bãi thải phục vụ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn.  
3. UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc rà soát lại tiến độ, khối lượng bàn giao mặt bằng thực tế tại hiện trường, các khó khăn, vướng mắc, phương án, kế hoạch giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể cho đến khi bàn giao toàn bộ mặt bằng; báo cáo kết quả về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2020.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.823.254
Truy cập hiện tại 48 khách