Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Phú Sơn và phương án dự phòng xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh sau năm 2020
Ngày cập nhật 26/07/2019
Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) Phú Sơn và phương án dự phòng xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh sau năm 2020 do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì.
Tham dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, ông Nguyễn Đình Bách – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Quang Cường – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Bá Mẫn – Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Lê Bá Phúc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Đại Viên – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ông Huỳnh Minh Khang – Phó Giám đốc Ban Quản lý khu vực Phát triển đô thị, ông Châu Văn Lộc – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Lê Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, ông Phan Công Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, ông Nguyễn Văn Chính – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, ông Trần Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế. 
 

Theo đó. sau khi nghe Ban Quản lý khu vực Phát triển đô thị báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Phú Sơn, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình xử lý CTRSH, công tác phân loại rác, phương án dự phòng, và báo cáo của các địa phương, các ý kiến tham gia, thống nhất của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Đối với dự án Nhà máy xử lý CTRSH Phú Sơn: 
- Việc triển khai thực hiện đã chậm 5 tháng so với yêu cầu do quá trình triển khai các cơ quan đơn vị liên quan chưa thực sự chủ động nỗ lực thúc đẩy tiến độ dự án. Yêu cầu Giám đốc Ban quản lý Khu vực Phát triển đô thị (bên mời thầu), các sở ngành liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tổ chức, phối hợp thực hiện triển khai dự án, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về sự chậm trễ. Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để theo dõi thực hiện hàng tuần, đảm bảo tiến độ khởi công Nhà máy trong tháng 12/2019.
- Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng dịch vụ xử lý CTRSH với Nhà máy; trên cơ sở dự thảo Hợp đồng đã lấy ý kiến các cơ quan, hoàn chỉnh để đàm phán thống nhất với đối tác. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính ký hợp đồng với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế về cung cấp và xử lý CTRSH đảm bảo số lượng, kinh phí thực hiện hợp đồng giữa Tỉnh và Nhà máy. Hợp đồng ký trước ngày 25/7/2019. 
- Sở Tài chính tham mưu thủ tục chuyển vốn ngân sách cấp huyện để thanh toán hợp đồng phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước. 
- UBND thị xã Hương Thủy phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực hỗ trợ các thủ tục chuyển đổi rừng trong công tác GPMB phục vụ dự án đảm bảo tiến độ thực hiện.
- Sở Xây dựng đẩy nhanh công tác thẩm định thiết kế cơ sở dự án đảm bảo kịp khởi công trong tháng 12 năm 2019.
- Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị căn cứ kế hoạch thực hiện dự án, vai trò của bên mời thầu theo dõi, đôn đốc tiến độ theo yêu cầu; hỗ trợ, phối hợp nhà đầu tư làm việc với các cơ quan liên quan sớm triển khai hệ thống cấp điện, cấp nước và hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ thi công nhà máy theo đúng tiến độ. 
- Thống nhất chủ trương triển khai đầu tư Nhà máy quy mô tương ứng công suất 600 tấn/ngày đêm (không phân kỳ đầu tư) theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Lượng rác xử lý trong 3 năm đầu kể từ khi nhà máy đưa vào vận hành theo Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.
2. Công tác phân loại rác:
- Thống nhất quan điểm phân loại rác phù hợp với công nghệ xử lý của Nhà máy, đảm bảo nguyên tắc không phân loại hai lần.
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu mô hình và kế hoạch phân loại rác tại hộ gia đình, triển khai trên toàn tỉnh. Khuyến khích triển khai các mô hình thu gom rác tái chế để giảm chi phí vận chuyển và xử lý; xã hội hóa các hoạt động thu gom.
- Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế có phương án đảm bảo phương tiện thu gom vận chuyển phù hợp với việc phân loại rác.
3. Phương án dự phòng cho xử lý CTRSH sau năm 2020:
- Thống nhất chủ trương nghiên cứu cải tạo nâng cao khả năng chôn lấp, hoàn thiện hệ thống xử lý nước rỉ rác tại khu chôn lấp Phú Sơn giai đoạn 1 làm bãi chôn lấp dự phòng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính tham mưu cân đối nguồn vốn thực hiện. 
- Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp - chủ đầu tư dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn Tỉnh (tại Hương Bình) rà soát, đề xuất phương án đẩy nhanh tiến độ dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2019. 
- Giao Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế phối hợp  Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phú Lộc rà soát, đánh giá dự án đầu tư Khu xử lý CTRSH xã Lộc Thủy báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2019. 
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế về việc đầu tư dự án Bãi chôn lấp dự phòng tại Phú Sơn (phương án kinh tế, quản lý) báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2019. 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.017
Truy cập hiện tại 30.662 khách