Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân
Ngày cập nhật 13/07/2016
Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã

 

 • Đỗ Xuân Giao
 • Chủ tịch 
 • ĐT: 0913489960
 • Email: dxgiao.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

    

 • Trương Đức Tú
 • Phó Chủ tịch
 • ĐT: 0945251302
 • Email: tdtu.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

   

 • Văn Viết Cảm
 • Phó Chủ tịch
 • ĐT: 0914019427
 • Email: vvcam.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

 

Các ban HĐND thị xã

Ban Kinh tế-Xã hội:  

 • Phan Anh Thư   
 • Trưởng ban  

 • Dương Văn Anh
 • Phó Trưởng ban chuyên trách

 • Trương Công Nghĩa  
 • Ủy viên   

 • Nguyễn Thị Mỹ Nhung    
 • Ủy viên     

 • Võ Trọng Thơi  
 • Ủy viên

 

Ban Pháp chế:

 
 • Nguyễn Văn Phú
 • Trưởng ban
 • Vũ Thị Lành
 • Phó Trưởng ban chuyên trách
 • Lê Mạnh
 • Ủy viên
 • Trần Tấn Quốc
 • Ủy viên
 • Phạm Xuân Tám
 • Ủy viên

1. Đ/c Đỗ Xuân Giao - Phó Bí thư thường trực Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã:

 1. Lãnh đạo điều hành toàn bộ các mặt công tác của HĐND, Thường trực HĐND thị xã; chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND thị xã.
 2. Chỉ đạo việc thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Thị uỷ; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND thị xã.
 3. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
 4. Phụ trách và chỉ đạo giải quyết các vấn đề lớn phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND và Thường trực HĐND thị xã như bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, bổ sung ngân sách ngoài dự toán; điều chỉnh dự toán ngân sách....
 5. Ký chứng thực các nghị quyết, biên bản kỳ họp của HĐND thị xã; báo cáo 6 tháng, báo cáo năm của Thường trực HĐND thị xã; báo cáo của HĐND và Thường trực HĐND thị xã gửi Thường vụ Thị ủy và các cơ quan cấp trên; các văn bản về tổ chức nhân sự liên quan thẩm quyền của HĐND và Thường trực HĐND thị xã.
 6. Chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại của HĐND, Thường trực HĐND thị xã.
 7. Tham gia tiếp dân theo lịch và đột xuất.
 8. Chủ tọa và kết luận nội dung các hội nghị, phiên họp của Thường trực HĐND thị xã.
 9. Ra quyết định thành lập các đoàn giám sát, các đoàn công tác của Thường trực HĐND thị xã.
 10. Trực tiếp theo dõi địa bàn các phường: Phú Bài, Thủy Dương.

2. Đ/c Trương Đức Tú- Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy- Phó Chủ tịch HĐND thị xã:

 1. Giúp Chủ tịch HĐND thị xã xử lý, giải quyết công việc hằng ngày của Thường trực HĐND thị xã; thay mặt Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết các công việc của Chủ tịch HĐND khi được ủy quyền. Là người phát ngôn của Thường trực HĐND thị xã.
 2. Chỉ đạo, phụ trách lĩnh vực nội chính, tư pháp, pháp chế, xây dựng chính quyền.
 3. Giúp Chủ tịch HĐND thị xã đề xuất đưa vào chương trình công tác, chương trình giám sát các vấn đề thuộc lĩnh vực nội chính, tư pháp, pháp chế, xây dựng chính quyền; đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã tại các kỳ họp; chỉ đạo hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND thị xã thông qua để trình Chủ tịch HĐND thị xã ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết; chủ trì các cuộc giám sát của Thường trực HĐND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách.
 4. Chỉ đạo xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân.
 5. Chỉ đạo việc soạn thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND thị xã. Ký các báo cáo tháng, quý của Thường trực HĐND thị xã và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Khi có sự ủy nhiệm của Chủ tịch HĐND thị xã, ký những văn bản thuộc thẩm quyền Chủ tịch HĐND thị xã.
 6. Giúp Chủ tịch HĐND thị xã điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban của HĐND thị xã; mối quan hệ công tác thường xuyên với UBND thị xã, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Viện KSND, TAND thị xã; các cơ quan, đơn vị của thị xã; HĐND, Thường trực HĐND các phường, xã.
 7. Theo dõi công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND thị xã và các xã, phường.
 8. Tiếp dân theo lịch và đột xuất.
 9. Theo dõi, phụ trách địa bàn các xã: Thủy Thanh, Thủy Vân, Thủy Phù.

3. Đ/c Văn Viết Cảm- Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã:

a) Giúp Thường trực HĐND xử lý các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND thị xã khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch được ủy quyền.

          b) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng HĐND & UBND thị xã trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND thị xã.

c) Phụ trách lĩnh vực kinh tế và văn hoá, xã hội; tổng hợp và giải quyết ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

d) Giúp Chủ tịch HĐND thị xã đề xuất đưa vào chương trình công tác, chương trình giám sát các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND thị xã tại các kỳ họp; chỉ đạo hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND thị xã thông qua để trình Chủ tịch HĐND thị xã ký ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết; chủ trì các cuộc giám sát của Thường trực HĐND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách. 

e) Chỉ đạo việc chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp HĐND để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND thị xã.

          f) Tiếp dân theo lịch và đột xuất.

e) Ký các văn bản của Thường trực HĐND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách.

f) Theo dõi, phụ trách địa bàn các xã: Dương Hòa, Phú Sơn, Thủy Bằng.

4. Đ/c Phan Anh Thư- Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã:

 1. Giúp Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.
 2.  Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thẩm tra các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc nhiệm vụ, lĩnh vực của Ban và theo phân công của Chủ tịch HĐND thị xã.
 3.  Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động giám sát, hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội với HĐND, Thường trực HĐND thuộc phạm vi phụ trách.
 4.  Cử thành viên của Ban tham gia hoạt động của Thường trực HĐND thị xã theo yêu cầu của Thường trực HĐND.
 5. Tiếp dân theo lịch và đột xuất.
 6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã.
 7. Theo dõi, phụ trách địa bàn các phường, xã: Thủy Lương, Thủy Tân.

5. Đ/c Nguyễn Văn Phú- Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy- Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã:

 1. Giúp Thường trực HĐND chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.
 2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thẩm tra các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc nhiệm vụ, lĩnh vực của Ban và theo phân công của Chủ tịch HĐND thị xã.
 3. Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Pháp chế với HĐND, Thường trực HĐND thuộc phạm vi phụ trách.
 4. Cử thành viên của Ban tham gia hoạt động của Thường trực HĐND thị xã theo yêu cầu của Thường trực HĐND.
 5. Tiếp dân theo lịch và đột xuất.
 6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND thị xã.
 7. Theo dõi, phụ trách địa bàn các phường: Thủy Châu, Thủy Phương.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.588.219
Truy cập hiện tại 1.262 khách