Tìm kiếm
Phòng Quản lý đô thị
Ngày cập nhật 12/06/2015

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ cơ quan: 749 Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan:  0234.3955266

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Trần Trung - Trưởng Phòng
Điện thoại: 0905.303.349

Email: ttrung.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
Dương Đoàn Chinh Hằng - Phó Trưởng phòng 
Điện thoại: 
0914.489.193
Email: ddchang.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
Huỳnh Tây - Phó Trưởng phòng 
Điện thoại: 
0935.588.685
Email: htay.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Điều 1 - Vị trí, chức năng:
Phòng Quản lý Đô thị thị xã là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về xây dựng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng tỉnh.
Điều 2 - Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm, hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng, phát triển nhà, khu dân cư do Ủy ban nhân dân thị xã giao.
2. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng xã, phường, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thị xã; theo dõi, tổ chức và quản lý quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng.
4. Trình Ủy ban nhân dân thị xã các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn, quy hoạch vật liệu xây; thông báo công khai các quy hoạch được duyệt; quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật về quản lý kiến trúc, quy hoạch; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn theo phân cấp.
6. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; Giúp Ủy ban nhân dân thị xã xử lý các vi phạm pháp luật trong xây dựng và quản lý đô thị theo quy định của pháp luật.
7. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc quản lý, khai thác sử dụng các công trình xây dựng, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về tiến độ, chất lượng công trình xây dựng và tổ chức kiểm tra định kỳ (hoặc đột xuất) các công trình xây dựng thuộc dự án do Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường đầu tư.
8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý và kiểm tra việc xây dựng các trường phổ thông quốc lập các cấp, các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thị xã.
9. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý quỹ nhà ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thị xã; tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê về hiện trạng nhà ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thị xã; quản lý và kiểm tra việc sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thị xã theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
10.Giúp và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
11. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng của các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.
12. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý đô thị trên địa bàn.
13. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Xây dựng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng.
14. Trình Ủy ban nhân dân thị xã chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị và chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.933.634
Truy cập hiện tại 6.084 khách