Tìm kiếm
Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày cập nhật 12/06/2015

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ cơ quan: 749 Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan:  0234.3862453

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Cái Thị Duyên - Trưởng phòng 
Điện thoại: 
0935.306.003
Email: ctduyen.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Nguyên - Phó Trưởng phòng 
Điện thoại:
0905.905.687
Email: nnguyen.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Điều 1. Vị trí, chức năng:
 
1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn thị xã.
 
2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 
1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
 
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.
 
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp huật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, chống bạo lực gia đình.
 
4. Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động cổ động, tuyên truyền; triển lãm, hội thi, hội diễn văn hoá, văn nghệ, hội thao, đại hội thể dục thể thao của thị xã. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thị xã.
 
5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hóa, thể thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của phòng.
 
6. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.
 
7. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thị xã thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
 
8. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh; chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 
9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn thị xã; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong các lĩnh vực: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao của thị xã, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi giải trí công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên đại bàn thị xã.
 
10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông cho các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 
11. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; thông tin và truyền thông với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
 
12. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.
 
13. Quản lý tài chính, tài sản  được giao theo qui định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.
 
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao hoặc theo qui định của pháp luật.
 
Điều 3. Tổ chức và biên chế.
 
1. Tổ chức: Phòng Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn:
 
a) Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch UBND thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng;
 
b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; khi Trưởng phòng đi vắng một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;
 
c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.
 
d) Các công chức chuyên môn do Trưởng phòng phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
2. Biên chế: Biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định phân bổ trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thị xã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.254.526
Truy cập hiện tại 1.337 khách