Tìm kiếm
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Ngày cập nhật 11/06/2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ cơ quan: 144 Sóng Hồng, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3861263 

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Nguyễn Quang Bình - Trưởng phòng 
Điện thoại: 0905.635.945
Email: nqbinh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0234.3852185
Email: ntttrang.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
Mai Đại Trọng - Phó Trưởng phòng 
Điện thoại: 0914.424.375
Email: mdtrong.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

 

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy, như sau:

1.  Vị trí và chức năng

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, ví trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

b) Trình Ủy ban nhân dân thị xã quyết định:

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lí nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân thị xã.

c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định:

- Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lí nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã.

- Thành lập Hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc thẩm quyền quản lí nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã theo tiêu chuẩn, chức danh và thủ tục do pháp luật quy định;

- Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương;

- Các nội dung quản lí nhà nước khác trong lĩnh vục giáo dục thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị xã.

d) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn nghiệp vụ; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lí nhà nước và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lí của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn xã hội.

đ) Quyết định cho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp thị xã không có cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lí nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã.

e) Xâp dựng kế hoạch; phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; phân bổ số lượng người làm việc theo ví trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, điều động, thay đổi vị trí làm việc, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp thị xã, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lí nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã.

f) Chủ trình xây dựng kế hoạch hàng năm về số lượng người làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục công lập do Ủy ban nhân dân thị xã quản lí, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lí của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định.

g) Xây dựng dự toán gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vị quản lí của Ủy ban nhân dân thị xã; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã theo quy định.

h) Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

i) Thực hiện công tác thông kê, thông tin, báo cáo theo định kì và đột xuất về lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vị quản lí với Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

j) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

k) Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân thị xã các nội dung sau:

- Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã phù hợp với kế hoạch của tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền;

- Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

l) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lí nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ.

m) Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.

n) Quản lí các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn thị xã.

0) Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục thuộc phạm vị quản lí vào cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục và phần mềm nhân sự, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo hàng năm về công khai lĩnh vục giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lí với Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.933.468
Truy cập hiện tại 6.014 khách