Tìm kiếm
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Ngày cập nhật 05/06/2015

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ cơ quan: 749 Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3861553 

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Nguyễn Văn Khang - Trưởng phòng
Điện thoại:  0983.863.350

Email: nvkhang.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
 
Trần Ngọc Trai - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 
0935.030.049

Email: tntrai.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
  Lê Quý Hoài - Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 
0935.918.885

Email: lqhoai.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Điều 1. Vị trí, chức năng:
 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực: Tài chính, ngân sách, tài sản, giá cả; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân; công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã, kế hoạch và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.
 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh.
 
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 
- Tham mưu cho UBND thị xã xây dựng kế hoạch dự toán thu - chi ngân sách của thị xã theo Luật ngân sách Nhà nước, Quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã hằng năm.
 
- Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 
- Giúp UBND thị xã cấp phát, quản lý và theo dõi việc thu - chi tài chính của các đơn vị trực thuộc UBND thị xã theo phâ cấp hiện hành của Nhà nước; quản lý, theo dõi, cấp phát các loại kinh phí ủy quyền và theo dõi quản lý thu - chi các quỹ theo quy định của pháp luật.
 
- Lập dự toán thu ngân sách đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách thị xã và tổng hợp dự toán ngân sách xã, phương án phân bổ ngân sách thị xã trình UBND thị xã; trình UBND thị xã điều chỉnh dự toán ngân sách trong trường hợp cần thiết; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được phê duyệt.
 
 - Giúp UBND thị xã hướng dẫn, quản lý và kiểm tra UBND các xã, phường xây dựng và thực hiện kế hoạch thu - chi ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, các đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã xây dựng dự toán ngân sách hằng năm theo quy định; đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính và thẩm định quyết toán các cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức sử dụng ngân sách, các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tham gia Hội đồng định giá, thanh lý tài sản và tổ chức bán đấu giá tài sản được phân cấp.
 
 - Quản lý tài sản của nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã theo đúng quy định của pháp luật. Thẩm định, trình UBND thị xã quyết định việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước theo thẩm quyền.
 
- Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.
 
 - Tham mưu UBND thị xã xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các chương trình mục tiêu, dự án ưu tiên, các danh mục công trình và vốn đầu tư XDCB trên địa bàn thị xã; xác định vị trí xây dựng, giới thiệu các dự án để mời gọi đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã.
 
- Thẩm định giúp UBND thị xã quyết định các dự án đầu tư được phân công, phân cấp theo quy chế hiện hành; thẩm tra quyết toán các công trình XDCB thuộc các nguồn vốn được phân công, phân cấp.
 
 - Tham mưu cho UBND thị xã lập và thẩm định các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và các xã, phường; quy hoạch phát triển ngành trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
 
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về chuyên môn, nghiệp vụ được giao theo quy định của UBND thị xã và ngành cấp trên.
 
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thị xã và theo quy định của pháp luật.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.933.132
Truy cập hiện tại 5.889 khách