Tìm kiếm
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
Ngày cập nhật 02/06/2015

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN và THỂ THAO

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ cơ quan: 1141 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan:  

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Nguyễn Văn Đấu - Giám đốc
Điện thoại: 0914.145.795

Email: nvdau.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Viết Quốc - Phó Giám đốc
Điện thoại: 0986.349.912

Email: nvquoc.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Thủy, như sau:

I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Thủy (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã chịu sự quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Thủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và hoạt động của thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thư viên và nhu cầu vui chơi sở thích của thiếu nhi; tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, chiếu phim, vui chơi giải trí,thành lâp các câu lạc bộ,đội, nhóm theo sở thích,tổ chức các lớp năng khiếu hoạt động Đội, văn hóa, văn nghẹ, thể dục , thể tao. nghệ thuật để phát phát triển tài năng trong thiếu nhi.

3. Tổ chức tìm hiểu về truyền thống cách mạng qua các cuộc thi năng khiếu như văn nghệ, thể thao, khéo tay kỹ thuật, sáng tạo kỹ thuật; các hoạt động giáo dục truyền thống qua các hình thức nói chuyện, kể chuyện, tiếp xúc anh hùng, chiến sĩ, các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, các nhà khoa học..., nhân các ngày kỷ niệm lớn trong năm cho tất cả thiếu nhi;

4. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống; phương pháp hoạt động đội, phát triển bồi dưỡng năng khiếu và tính sáng tạo cho thiếu nhi;

5. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

6. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

7. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; các hoạt động tại cơ sở; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định;

8. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật;

9. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật;

10. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế để sản xuất các chương trình phát thanh, phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình;

11. Quản lý, vận hành Đài Truyền thanh thị xã. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường trên địa bàn;

12. Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thị xã và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh trên địa bàn;

13. Quản lý, sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật;

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các bộ phận chuyên môn

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp;

- Bộ phận Văn hóa, văn nghệ, thiếu nhi;

- Thể dục, thể thao;

- Bộ phận Thông tin, tuyên truyền;

- Thư viện.  

3. Số lượng người làm việc

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và trong tổng số lượng người làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. Cơ chế tài chính

Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị, các nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Cơ chế tài chính thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.933.999
Truy cập hiện tại 155 khách