Tìm kiếm
UBND thị xã
Ngày cập nhật 20/06/2011
 • LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ

  

 • Lê Ngọc Sơn    
 • Chủ tịch
 • ĐT: 0905007359
 • Email: lnson.huongthuy@thuathienhue.gov.vn  

 

 

 

 

          

 •    Nguyễn Đắc Tập
 •   Phó Chủ tịch
 • ĐT:0905773959
 • Email: ndtap.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

 • Nguyễn Thanh Minh
 • Phó Chủ tịch
 • ĐT:0914066045
 • Email: ntminh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

     

1. Đồng chí Lê Ngọc Sơn- Chủ tịch UBND thị xã:

a. Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động quản lý nhà nước của UBND thị xã; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của thị xã dài hạn và hàng năm.

- Công tác tài chính- ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản (tất cả các ngành, lĩnh vực).

- Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; vấn đề biển đông và hải đảo, địa giới hành chính; xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức.

- Các vấn đề về ngoại vụ, nhân quyền, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tư pháp, hộ tịch, thi hành án dân sự.

- Những vấn đề chung về cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; an toàn giao thông; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Làm Chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng BCĐ liên quan lĩnh vực mình trực tiếp phụ trách hoặc lĩnh vực các Phó Chủ tịch phụ trách khi xét thấy cần thiết.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chương trình trọng điểm về cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý đô thị; Chương trình trọng điểm về phát triển nguồn nhân lực.

- Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Hoạt động xúc tiến đầu tư, đối nội, đối ngoại;

- Những những nhiệm vụ có tính đột phá, cấp bách về kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh mà Chủ tịch UBND thị xã thấy cần thiết trực tiếp chỉ đạo.

- Giữ mối liên hệ, phối hợp giữa UBND thị xã với Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn và các cơ quan cấp trên.

b. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: BCH Quân sự thị xã, Công an thị xã, Chi Cục thi hành án, Thanh tra thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Đầu tư và Xây dựng. Phối hợp các ngành chức năng của tỉnh để chỉ đạo Chi Cục thuế, Kho bạc nhà nước, Chi cục Thống kê thị xã.

2. Đồng chí Nguyễn Đắc Tập- Phó Chủ tịch UBND thị xã:

a. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:

- Thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đổi mới và phát triển doanh nghiệp, HTX.

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; môi trường và biến đổi khí hậu; quản lý rừng và đất lâm nghiệp; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý nhà nước về giá.

- Quản lý nhà nước về điện, nước sạch nông thôn; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách; Chủ tịch Hội đồng đảm bảo QPAN, phòng không nhân dân; Phó Chỉ huy trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển dịch vụ, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án phát triển kinh tế vùng gò đồi và các đề án khác thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chỉ đạo nội dung và hoạt động của Trang Thông tin điện tử thị xã; công tác văn thư lưu trữ.

b. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên- Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất. Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh chỉ đạo Chi nhánhVăn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trạm khuyến nông - lâm - ngư, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Trạm Thú y, Trạm BVTV, Điện lực Hương Thủy, Đội quản lý thị trường số 3.

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Phó Chủ tịch UBND thị xã:

a. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:

- Xây dựng và quản lý đô thị, bao gồm:

+ Quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị bao gồm: hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh; không gian, kiến trúc, cảnh quan, vệ sinh môi trường đô thị.

+ Quản lý, cấp phép quy hoạch và chứng chỉ quy hoạch, xây dựng các công trình, dự án tại cụm Công nghiệp Thủy Phương; quản lý cấp phép xây dựng các công trình dân dụng và nhà ở; quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; quản lý nhà nước về vật liệu; các biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư đô thị.

- Lĩnh vực giao thông vận tải; an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ (trừ phòng cháy chữa cháy rừng).

- Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

- Công tác cải cách hành chính, khoa học công nghệ, (tất cả các lĩnh vực), viễn thông, hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong hoạt động của UBND thị xã, các phòng, ban và phường, xã;

- Làm chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực phụ trách; trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chương trình trọng điểm về chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị.

b. Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Phòng Quản lý Đô thị, Đội Quy tắc đô thị, Phòng Lao động Thương binh và xã hội. Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh chỉ đạo hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Hương Thủy; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2.

4. Đồng chí Đỗ Xuân Giao - Phó Chủ tịch UBND thị xã:

a. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo lĩnh vực:

- Giáo dục và đào tạo; Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao;

- Công tác tuyên truyền, xuất bản, báo chí; phổ biến giáo dục pháp luật; Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được Chủ tịch phân công.

- Làm Chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách; làm Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng thị xã.

- Người phát ngôn chính của UBND thị xã.

- Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Chương trình trọng điểm về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

b. Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh; Hội người mù, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức Hội, đoàn thể thuộc lĩnh vực phụ trách. Phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Y tế, Trung tâm DS-KHHGĐ, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.779.233
Truy cập hiện tại 744 khách