Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 05 bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 5/4/2019 3:00:05 PM

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1053/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với 05 bộ thủ tục hành chính mới bao gồm:

 

TT

 

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

 

Tên VBQPPL

quy định TTHC

I

Lĩnh vực Khoa học và công nghệ

1

Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

18 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ

2

Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

18 ngày

Không

II

Lĩnh vực Lâm nghiệp

3

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES.

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

III

Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình

4

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (đối với dự án Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư)

30 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không

Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (đối với dự án Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư)

-

Không

UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:
1. Cập nhật thủ tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.
2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình điện tử, quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính này và hoàn thành việc cấu hình thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung;
3. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.597.426
Truy cập hiện tại 1.184 khách