Tìm kiếm
Hơn 101 tỷ đồng hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2018
 1/22/2018 8:44:11 PM

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2018 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trích ngân sách tỉnh 101,402 tỷ đồng (trong đó: 89,734 tỷ đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương năm 2018 và 11,668 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018) bổ sung cho UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của tỉnh) hướng dẫn, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Căn cứ Đề án phê duyệt và kết quả thực hiện đến hết năm 2017, quyết định phê duyệt danh sách được hỗ trợ kinh phí về nhà ở cho người có công cho phù hợp; chủ động sử dụng ngân sách cấp mình để bố trí kinh phí quản lý thực hiện chính sách tiết kiệm, hiệu quả.

Theo kế hoạch, năm 2018, toàn tỉnh có 2.935 hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở. Trong đó, hỗ trợ xây dựng mới 390 nhà và hỗ trợ sửa chữa 2.545 nhà.

       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.031.641
Truy cập hiện tại 54 khách